Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Jordbrukarna är intresserade av att utveckla gården med hjälp av EU:s återhämtningsmedel

Under den stödperiod för gårdsbruksinvesteringar som avslutades i mitten av augusti ansöktes om understöd för ungefär en tredjedel fler sådana investeringar än under motsvarande stödperiod i fjol. Mätt i euro ansöktes om sammanlagt cirka 8,3 miljoner euro i understöd, vilket är över 3,2 miljoner euro mer än under fjolårets ansökningsperiod. I och med tilläggsfinansieringen från återhämtningsmedel höjdes stödprocenten för det understöd som beviljas för produktionsanläggningar för biogas som används inom jordbruket till 50 procent, vilket också aktiverade dem som genomför sådana investeringar.

NTM-centralerna fattar senast i oktober beslut om de ansökningar som inkom före mitten av augusti, men redan nu är det klart att det trots det ökade intresset ännu går att ansöka om återhämtningsmedel för jordbruket. Från EU:s återhämtningsmedel fick Finland i år 25 miljoner euro i tilläggsfinansiering för jordbruksinvesteringar som utvecklar gårdsbrukets energiproduktion eller förbättrar arbetsmiljön, djurens välbefinnande, miljöns tillstånd eller produktionshygienen. För investeringar av denna typ finns det alltså nu en bra möjlighet att få stöd. Om man vill få ett beslut om stöd ännu i år, ska ansökan lämnas in senast den 15 oktober.

Ansökan görs upp i e-tjänsten Hyrrä

Stöd söks i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä. Den regionala NTM-centralen behandlar ansökningarna och fattar beslut om stöd. Investeringen får börja genomföras först när jordbrukaren har fått ett positivt stödbeslut från NTM-centralen. Ytterligare information om ansökan om stöd fås hos NTM-centralerna.

Läs mer

Jordbrukarna är intresserade av att utveckla gården med hjälp av EU:s återhämtningsmedel (ruokavirasto.fi)