Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Maatalouden peltovalvonnat Etelä-Savossa käyntiin heinäkuun alussa (Etelä-Savo)

Maataloustukien hakuajan päätyttyä 15.6. alkavat satokauden 2016 peltovalvonnat. Etelä-Savossa valvotaan tänä vuonna noin 150 maatilaa. Valvontakäynneillä tarkastetaan täyttyvätkö tuen saamisen ehdot. Valvonnan avulla myös varmistetaan, että viljelijät saavat tuet tasapuolisin perustein koko maassa.

Peltotukia hakeneista tiloista valvotaan vuosittain vähintään 5 % eli Etelä-Savossa noin 150 tilaa. Samalla tilakäynnillä pyritään valvomaan mahdollisimman monta tukea. Peltovalvonnan lisäksi 1 %:lla tiloista tarkastetaan täydentävät ehdot. Tällöin tarkastetaan hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattaminen sekä pysyvän laitumen säilyttäminen. EU:n suoraa eläintukea hakeneista tiloista valvotaan 5 % tuensaajista ja 5 % eläinmääristä. Kansallisen eläintuen valvonta kohdistuu 3 % tiloista. Lisäksi on EU:n nautapalkkiota saaneiden tilojen valvonta sekä eläinrekisterien oikeellisuutta koskevat eläintukein ristiintarkastukset.

Maastossa tehtävän peltotukivalvonnan lisäksi hallinnollisena toimistotyönä tarkastetaan tukiehtojen noudattaminen sekä peltolohko- ja eläinrekisterin oikeellisuus.

Valvontakäynnillä todetaan tilan kaikilla kasvulohkoilla kasvava viljelykasvi, mitataan lohkojen pinta-alat ja tukiehtojen noudattaminen. Asiakirjoista tiloilla tarkastetaan mm. vuokrasopimukset. Ympäristökorvaukseen sitoutuneilta tiloilta tarkastetaan viljelysuunnitelma ja lohkokohtainen kirjanpito. Lisäksi tarkastetaan ruiskutuskoulutustodistus, kasvinsuojeluruiskun testaustodistus ja tositteet lannoitteiden ostosta. Täydentävien ehtojen valvonnassa tarkastetaan lanta-analyysin voimassaolo.

Valvonnan jälkeen

Valvontahavainnot kirjataan Maaseutuviraston Tukisovellus-tietojärjestelmään, jonka perusteella lasketaan valvonnan tulos. Viljelijälle toimitetaan yhteenveto, joka sisältää lohkokohtaisen listauksen valvonnan aikana tehdyistä havainnoista, pinta-alojen mittaustiedot, kartat peruslohkoista, joita on korjattu sekä mahdolliset valvonnassa havaitut puutteet. Viljelijä voi hakea oikaisua valvonnan tuloksen sen jälkeen kun kunta on lähettänyt tukipäätöksen.

Keltainen kortti lieventää joidenkin EU-tukien seuraamuksia

Maatalouden harjoittaminen vaatii viljelijältä varsin perusteellista perehtyneisyyttä tukijärjestelmän ehtoihin. Valvontojen seuraamukset ovat saattaneet muodostua joidenkin tilojen kohdalla varsin kohtuuttomiksi. Seuraamuksia on pyritty kohtuullistamaan uudella Keltainen kortti -menettelyllä.

Kun peltolohkolla havaitaan ensimmäistä kertaa viljelyalan ja tukihakemuksessa ilmoitetun alan kesken eroa, tuenhakija voi saada niin sanotun Keltaisen kortin. Keltaista korttia voidaan käyttää silloin, kun tukityypin pinta-alaero on 3-10 % ja se on havaittu ensimmäisen kerran. Jos keltaista korttia käytetään, kyseisen tuen pinta-alaseuraamus alenee puoleen valvontavuonna. Kortin voi saada vain kerran kutakin tukea kohti (perustuki, EU:n nuorenviljelijän tuki sekä luonnonhaittakorvaus ja sen korotus).

 

Tarkastajat Etelä-Savon ELY-keskuksesta maastokäynnillä. Mittausta ja tarkastuslistan täyttöä.

Lisätietoja
Johtava asiantuntija Ritva Vaittinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4101, ritva.vaittinen(at)ely-keskus.fi


Regional information