Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Maatalouden kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savossa - Maidontuotannon jatkumisella keskeinen merkitys (Etelä-Savon ELY-keskus)

Maidon hinnan voimakas aleneminen laittoi maatalouden rakennekehityksen ennusteet uusiksi muun muassa Venäjän kaupan hyytymisen takia. Keväällä 2015 laaditun tuoreimman ennakon mukaan maidontuotannon arvioidaan alenevan Etelä-Savon maatiloilla vuoteen 2020 mennessä noin 13 %. Maidontuotannolla on suuri merkitys Etelä-Savossa, sillä maatalouden myyntituloista yli 60 % on peräisin maidosta. Naudanlihan osuus on vastaavasti 15 %. Kasvintuotannon osalta erikoiskasveilla ja viljalla on suurin merkitys. 

Maidontuotannon on ennakoitu alenevan nykyisestä 115 miljoonasta litrasta noin 100 miljoonaan litraan. Koko maassa maidontuotannon alenema on selvästi lievempää, alle prosentin luokkaa. Maitoa tuotetaan jatkossa isommilla tiloilla, joskin tilojen koon kasvun on ennakoitu jatkuvan keskimääräistä hitaampana. Maitomäärää koskeva ennuste perustuu tuottajien suunnitelmiin lehmämäärän muutoksesta ja lehmien tuotostason noususta. Mikäli tuottajien tavoitteet eivät toteudu, maitomäärän aleneminen jatkuu voimakkaampana.

Eteläsavolaisista maidontuottajista noin 45 % aikoo lopettaa maidontuotannon vuoteen 2020 mennessä, 30 % jatkaa ennallaan ja 23 % suunnittelee lisäävänsä tuotantoa. Näiltä osin viljelijöiden suunnitelmat ovat hyvin samanlaiset pohjoissavolaisten ja koko maan keksimääräisten tulosten kanssa. Lopettavista tiloista lähes 60 % aikoo luopua samalla koko maataloustuotannosta muiden vielä jatkaessa kasvinviljelyä tai naudanlihan tuotantoa. Maitotilojen määrä alenisi nykyisestä 480 tilasta 270 tilaan, mutta keskimääräinen karjakoko kasvaisi 29 lehmästä 43 lehmään/tila. 

Yli 50 lehmän tiloilla tuotetaan Etelä-Savossa nykyisin 41 % maidosta (koko maa 45 %). Vuonna 2020 näillä nk. robottikoon maitotiloilla tuotettaisiin Etelä-Savossa 60 % maidosta, mutta koko maan maidontuotannosta jo noin 75 %. Maidontuottajien suunnitelmien mukaan Etelä-Savoon tulisi 50-60 navetan uusinvestoinnit seuraavalle viidelle vuodelle. Pihattojen osuus on Etelä-Savossa nyt noin viidennes, mutta pihattojen osuus tulisi kasvamaan 45 prosenttiin (koko maa 56 %). Pienemmästä tilakoosta johtuen parsinavettakanta tulisi säilymään Etelä-Savossa muuta maata kauemmin.

Naudanlihantuotanto

Naudanlihaa tuotetaan Etelä-Savossa yli 4 milj. kg vuodessa, josta noin kolmannes tulee lypsykarjatiloilta. Naudanlihantuotannon on arvioitu Etelä-Savossa hieman laskevan vuoteen 2020 mennessä, kun taas koko maassa tuotanto tulisi kasvamaan nykyisestään.  Naudanlihan tuotantoon erikoituneita tiloja on Etelä-Savossa noin 220 tilaa, joista yli puolet on nk. emolehmätiloja. Naudanlihatilojen määrä on vähentynyt jyrkemmin ja keskikoko kasvanut hitaammin kuin koko maassa keskimäärin. Tilojen keskikoko on noin 15 % pienempiä kuin maassa keskimäärin.

Vuonna 2020 emolehmätilojen eläinmäärästä ennakoidaan tuotettavan noin puolet yli 50 emolehmän tiloilla verrattuna nykyiseen neljänneksen osuuteen. Vastaavasti ostovasikoiden kasvatukseen perustuvassa naudanlihantuotannossa ennakoidaan yli 300 kasvatuspaikan tilojen osuuden yltävän yli 40 %:iin kasvatuspaikoista vuonna 2020, kun nykyisin niiden osuus on 20 %.   

Kasvituotanto

Etelä-Savossa oin 45 % peltoalasta on nurmella. Nurmialan ennakoidaan lähivuosina vähenevän ja viljakasvien alan lisääntyvän. Kotieläin- ja erikoiskasvitilat panostavat kasvinviljelyyn muita enemmän.  Alueen tiloista kolmannes harjoittaa heinänviljelyä päätuotantosuuntanaan, jonka ohessa harjoitetaan yleensä ainoastaan metsätaloutta. Näillä tiloilla ei yleensä panosteta erityisemmin peltoviljelyn kehittämiseen. Luomutuotannossa on vuonna 2015 Etelä-Savossa yli 14 % peltoalasta, jonka on ennakoitu lisääntyvän vuoteen 2020 mennessä 17 prosenttiin (valtakunnallinen tavoite 20 %). Luomutuotantoon on kiinnostusta Etelä-Savossa keskimääräistä enemmän.

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 –kyselyt

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kysely toteutettiin keväällä 2014. Kyselyyn vastasi Etelä-Savossa 560 tilaa. Maidon hinnan alenemisen johdosta kysely uusittiin maitotiloille toukokuussa 2015, johon vastasi 130 tilaa. Molempien kyselyiden otokset ja vastausprosentit olivat Etelä-Savossa muuta maata suuremmat. Kyselyn toteutti TNS Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Kyselyn teetti Etelä-Savon ELY-keskus maaseudun kehittämisohjelman teknisellä tuella. ELY-keskus kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita. Kyselyn tuloksia koskevat raportit ovat alueen maaseutuohjelman tiedotushankkeen sivuilla www.maaseutukuriiri.fi

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus p. 029 502 4074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi
 


Regional information