Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Nu kan skötselavtal för skötsel av landsbygdlandskap och skötsel av våtmarker ansökas

Skötselavtal för skötsel av landsbygdslandskap och våtmarker kan 2019 endast ansökas för objekt som har etablerats med ersättning för icke-produktiva  investeringar På grund av finansieringsläget kan miljöavtal i år inte ansökas för helt nya områden.

Genom skötselavtalet kommer man överens om den ersättning som betalas ut för skötseln av landskapet eller våtmarken. Aktiva odlare eller registrerade föreningar kan ansöka om avtalet. Skötselavtalen ansöks hos NTM-centralen senast 17.6.2019. Avtalsperioden påbörjas den 1.5.2019 och giltighetsperioden är fem år. 

Genom avtalen tryggas jordbruksnaturens mångfald. Miljöavtal för vårdbiotoper och våtmarker finns i dagsläget för cirka 30 000 hektar. Vårdbiotoperna är vårt lands mest mångsidiga och samtidigt hotade naturtyper, som försvinner i brist på skötsel. Våtmarkerna å sin del binder näringsämnen och främjar naturens mångfald. Skötsel av dessa livsmiljöer upprätthåller arter särskilt på ängar och naturbeten – växter, fjärilar och andra insekter och därmed även fågellivet, Dessutom gör bete och slåtter landskapet öppnare.

Oilampi betesmark. Foto: Anni-Elina Aittamäki
 

Finansiering av miljöavtalen 2019

År 2019 har den s.k. ansökningsförordningen 454/2019 fastställts 9.4.2019.

Enligt förordningen kan man 2019 bland miljöavtalen endast  ansöka om skötselavtal för jordbruksnaturens mångfald och landskap samt avtal om skötsel av våtmarker för sådana objekt som etablerats med ersättning för icke-produktiva investeringar. Dessa objekt förutsätter även att skötselavtal ingås.

Avtalsperioden påbörjas den 1.5.2019 och avtalet gäller i fem år. För skötseln betalas en årlig ersättning ut enligt arealen på450 €/ha eller en förhöjd ersättning på 600 €/ha om det är frågan om en vårdbiotop som vid inventeringen klassats som regionalt eller nationellt värdefull.  Aktiva odlare eller registrerade föreningar kan ansöka.

Eftersom en förutsättning för avtalet 2019 är en icke-produktiv investering är det viktigt att investeringen är redo innan avtalsperioden inleds. Alla arbeten som ersätts med icke-produktiva investeringar ska vara avslutade och alla kostnader ska ha uppstått innan den 30 april 2019. Om den icke-produktiva investeringen fördröjs till maj kan avtalet inte inledas den 1 maj 2019. Då kommer avtalsansökan och inledningsdatumet att skjutas upp till nästa år.

Att ansöka om avtal

Avtalsansökan sker med pappersblankett Miljöavtal för skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskap och Skötselavtal våtmarker. Ansökningsblanketten med bilagor skickas in till NTM-centralen senast 17.6.2019. Avtalsblanketterna finns på webbplatserna suomi.fi och ruokavirasto.fi.

Till ansökan bifogas en separat skötselplan med bilagda kartor. Om den sökande hyr objektet som avtalet gäller ska hyresavtalet vara giltigt minst under hela avtalsperioden. Ifall den sökande är en förening, behövs också en kopia av mötesprotokollet som bilaga till ansökan, där det har beslutats om ansökan av avtalet. Detaljerade anvisningar för hur planen ska göras upp, om bilagorna och om ansökan av avtalet finns på ansökningsblanketten.

Efter att avtalet har godkänts är det giltigt till utgången av avtalsperioden, dvs. fram till den 30 april 2024 . Under avtalsperioden ska utbetalning av miljöavtalet årligen ansökas antingen i Vipu-tjänsten eller med blankett 101B (suomi.fi) senast den sista inlämningsdagen för den årliga stödansökan.

Länkar:

Information om objekt samt anvisningar för grundande och skötsel av objekt

De regionala generalplanerna för biologisk mångfald finns i NTM-centralens publikationsdatabas under sökordet biologisk mångfald:

I MARU-, HÄÄVI- och det pågående KYNÄ-projektet finns information om vårdbiotoperna och i dem har man samlat ihop olika skötselhistorier samt gjort skötselplaner. Även i VYYHTI I har man utarbetat riktgivande landskaps- och naturvårdsplaner och nu har man startat VYYHTI II.

Merinformation från personer inom områdena:

NTM-centralen i Lappland, Heidi Kotala-Paaluharju, tfn 0295 037 006
NTM-centralen i Norra Österbotten, Johanna Helkimo, tfn 0295 038 054
NTM-centralen i Kajanaland, Markus Kvist, tfn 0295 023 564
NTM-centralen i Österbotten, Lars Björkgård, tfn 0295 028 540 och Barbro Lundström, tfn 0295 028 589
NTM-centralen i Södra Österbotten, Pekka Länsivierto, tfn 0295 027 590 och Essi Kiili tfn 0295 027 648
NTM-centralen i Mellersta Finland, Merja Lehtinen, tfn 0295 024 570
NTM-centralen i Norra Savolax, Riitta Kesonen, tfn 0295 026 577 och Sirpa Tarvainen tfn. 0295 026 628
NTM-centralen i Norra Karelen, Kaisa Rummukainen, tfn 0295 026097
NTM-centralen i Satakunta, Eija Mutila, tfn 0295 022 064
NTM-centralen i Birkaland, Marika Arrajoki-Alanen, tfn 0295 036 040 och Tiina Schultz, tfn 0295 036 382
NTM-centralen i Södra Savolax, Hillevi Teittinen, tfn 0295 024 135
NTM-centralen i Tavastland, Minna Kolari, tfn 0295 025 062
NTM-centralen i Sydöstra Finland, Anu Sajomaa, tfn 0295 029 057
NTM-centralen i Egentliga Finland, Elisa Nurmio, tfn 0295 022 630 och Kati Pakarinen, tfn 0295 022 639
NTM-centralen i Nyland, Esme Manns, tfn 0295 021 101


Regional information