Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Maantien 849 parantaminen välillä Kiiminki – Yli-Ii (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa maantielle 849 välille Kiiminki – Yli-Ii. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Maantie on nykyisellään kapea ja osaksi jyrkkäluiskainen. Soiden kohdilla maantie on painunut ja tien rungon kuivatus ja kantavuus ovat puutteellisia.  Tiellä on runsaasti raskasta liikennettä, jonka vuoksi tiellä liikkuminen on turvatonta.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikennöitävyyttä. Kunnostustoimenpiteitä ovat tien leventäminen 8 metriä leveäksi, tien luiskien loiventaminen ja tien kantavuuden parantaminen.  Maantie parannetaan pääosin nykyiselle paikalleen ja joitakin jyrkimpiä mäkiä loivennetaan. Hankkeen alueella olevista silloista kaksi korvataan uudella teräsputkisillalla ja kolmea siltaa levennetään.

Suunnittelutyö on käynnistetty heinäkuussa 2016. Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus tiistaina 21.2.2017 klo 17.00 – 18.30 Yli-Iin koululla, Karjalantie 15. Yli-Ii.

Tiesuunnitelma valmistuu huhtikuussa 2017, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Oulun kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu elokuussa 2017. Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen kun Liikennevirasto on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Valtion korjausvelkaohjelman 2016 - 2018 mukaisesti hankkeen toteuttamiseen on budjetoitu noin 8 milj. euroa (alv 0 %)i. Rakentamistyö on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2018.

Lisätietoja antavat:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259
Hankintapalvelukonsultti Harri Pousi, PMP Oy, puh. 0400 884 138
Projektipäällikkö Viljo Heikkinen, WSP Finland Oy, puh. 040 5667 034


Regional information