Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Förbättring av landsväg 724 vid Metviken i Vasa (Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) har i samarbete med Vasa stad börjat göra upp en byggnadsplan inklusive nödvändiga terrängundersökningar för landsväg 724 vid Metviken. För byggande av projektet har finansiering beviljats ur statsbudgeten för åren 2018–2019. Byggkostnaderna i projektet är enligt uppskattning ca 12 miljoner euro och kostnaderna fördelas mellan staten och Vasa stad så att staten betalar 51 % och Vasa stad 49 % av kostnaderna.

Byggnadsplanen omfattar byggande av landsväg 724 till en fyrfilig väg vid Metviken samt byggande av en planskild anslutning på Brändövägen. De planerade åtgärderna förbättrar vägens trafiksäkerhet och gör att trafiken löper smidigare. I samband med projektet förbättras också den lätta trafikens förbindelser och bullerskydd byggs. Planeringskonsult i projektet är Ramboll Finland Ab. Terrängmätningar och markundersökningar i anslutning till planeringsarbetet har påbörjats i området.

Byggnadsplanen grundar sig på vägplanen som blev färdig år 2008 och som har godkänts av Trafikverket. Byggnadsplaneringen är till karaktären mer detaljerad än vägplaneringen och den syftar till byggande. Lösningarna som framförs i vägplanen ligger dock till grund för byggnadsplanen.

Byggnadsplanen blir färdig senast i slutet av november och byggarbetet i projektet inleds enligt nuvarande uppskattning i början av år 2018. Byggarbetet uppskattas huvudsakligen bli färdigt senast i slutet av år 2019.

Kostnaderna för byggnadsplaneringen inklusive undersökningar är ca 500 000 euro och på basis av konkurrensutsättningen har Ramboll Finland Ab valts till planeringskonsult.

Bilagor:

Översiktskarta (2 Mb)
Miljöplaneringskarta (10,6 Mb)

Mer information:

Janne Ponsimaa
Projektchef
NTM-centralen
Tfn 0295 502 7746

Tuomas Vulli
Konsult för upphandlingsservicen
INFRACON
Tfn 040 595 7440

Siri Gröndahl
Gatuplaneringsingenjör
Vasa stad
Tfn 040 563 6635

Seppo Parantala
Projektchef
Ramboll Finland Ab
Tfn 040 844 1912


Regional information