Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Markägare ombeds röja undan stormfällda träd från vägområdet (ELY-centralen i Egentliga Finland)

I Egentliga Finland och Satakunta ligger det många kullfallna träd längs landsvägarnas vägrenar och slänter efter Seijastormen. Röjning av träd och grenar från vägområdet ligger på markägarens ansvar. Träd som ligger på vägrenar och i diken försämrar trafiksäkerheten och är farliga vid eventuella avkörningar. De försvårar även vägunderhållet. Markägarna har tid på sig till och med slutet av januari att röja bort träd från vägområdet. I annat fall kommer väghållaren att röja bort träden och de kan då skadas så att deras återförsäljningsvärde sjunker.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ber markägarna att röja bort stormfällda träd och grenar från vägområdet före slutet av januari 2014. Väghållaren har till största delen röjt undan de träd som faller inom väghållarens ansvar. Om träden inte har avlägsnats från vägområdet inom februari månad kommer väghållaren att flytta bort träden från vägområdet. Träden kan skadas i transporten så att de inte längre duger till timmer. Väghållaren blir ändå inte skyldig att betala ersättning till markägaren för det sänkta försäljningsvärdet.

Av trafiksäkerhetsskäl är det viktigt att träden så snabbt som möjligt röjs undan från vägrenar och diken. Knäckta träd längs vägen är farliga vid avkörningar och kan avsevärt förvärra följderna av en olycka. Markägarna bör också ta hänsyn till trafiksäkerheten vid röjningen av träd från vägområdet.
 


Regional information