Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Ekoproducenterna förlitar sig på konsumenternas mat- och kvalitetsmedvetenhet (ELY-centralen i Egentliga Finland)

I Egentliga Finland är utvecklingen av den ekologiska produktionen på uppåtgående och antalet producenter ökar alltjämt på samma sätt som under tidigare år. Den slutsatsen kan man dra av den enkät som Egentliga Finlands ELY-centrals enhet för landsbygdstjänster, ProAgria Länsi-Suomi samt MTK Varsinais-Suomi gjort bland områdets lantbruksproducenter. Det gavs också många synpunkter på ekokontrollen och förslag till hur ekoproduktionen kunde utvecklas.

I enkäten som gjordes i februari 2013 deltog 1/3 av ekoproducenterna på området. De blev ombedda att berätta om ekoproduktionens lönsamhet, utvärdera ekokontrollen samt bedöma de allmänna verksamhetsbetingelserna för produktionssättet. Även konventionella producenter blev ombedda att berätta om sitt ekointresse.

 

Ekomatens popularitet hoppas öka till följd av matskandalerna

Ekoproducenterna i området anser att det är lätt och lönsamt att sälja produkterna. Produkterna anses hålla hög kvalitet och det bör också synas i produktionspriserna och den ekoinformation som riktas till konsumenterna. Den uppmärksamhet som matens ursprung har fått i medierna antas och hoppas öka den inhemska ekomatens popularitet åtminstone bland matmedvetna konsumenter. Med ekomärkningar vill man därför göra en klar skillnad mellan ekoprodukter och andra livsmedel, informera om gårdens produktionsmetoder och stärka konsumenternas förtroende för den inhemska ekomatens kvalitet.

 

Kontrollerna en nödvändig och förtroendeingivande kvalitetskontroll

Ekokontrollerna får producenterna att lita på att man i Finland noga övervakar ekoprodukternas kvalitet och renhet. Producenterna berömmer inspektörerna för deras verksamhet och expertis och anser att kontrollerna förlöper bra på gårdarna. Att personligen uträtta ärenden med ELY-centralens tjänstemän beskrivs som en friktionsfri och positiv erfarenhet. Däremot upplevs det ibland som besvärligt att ansöka om tillstånd och fylla i papper, vilket är en orsak till att direkt kontakt och mänskligt umgänge med tjänstemännen anses vara viktigt och underlätta skötseln av ärenden i anslutning till ekokontrollen. 

 

Effektivare samarbete och marknadsföring önskas

Bland konventionella producenter minskas ekointresset framför allt av oron för ogrässpridning. Också produktionssättets arbetsmängd och lönsamhet kan orsaka tveksamhet hos dem som inte har egen erfarenhet av ekoproduktion. De uppfattningar och föreställningar om ekoproduktion som kommer fram i enkätmaterialet är delvis mycket motstridiga. Fokus för förutsättningarna att utveckla ekoproduktionen ligger enligt ekoproducenterna själva också på att sprida information, effektivera jordbrukarnätverken och marknadsföringen samt förtydliga rådgivningstjänsterna och myndighetsförfarandena. 

 

Bild: Utvecklingen av ekoodlingsarealen och antalet ekogårdar i Egentliga Finland under åren 2008 – 2012
 (os= areal under omläggningsskedet) Källa: Evira

RAPPORT >> läs mer

Ytterligare information:

Tiina Katila (ELY-centralen i Egentliga Finland) 0295  022 584
Taina Kuokkanen (ELY-centralen i Egentliga Finland) 0295 222 561
Sari Raimoranta (Luomuvakka-projektet, MTK-Varsinais-Suomi) 040 -5010 700
Heikki Ajosenpää (ProAgria Länsi-Suomi) 050 – 602 58

 

Bekanta dig med ekomjölkgården Venna i Åbo lö 31.8 kl. 12 – 15!

Gårdens adress är Perttelbacksvägen 1, Åbo (Tortinmäki)

Evenemanget ordnas i samarbete mellan Venna-gården, jord- och skogsbruksministeriet, Pro Luomu ry samt MTK - Varsinais-Suomi/Luomuvakka-projektet och Förbundet för Ekologisk Odling rf.Regional information