Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Myrskyddet utvidgas – Bovallius naturskyddsområde inrättades i Pieksämäki

NTM-centralen i Södra Savolax och stiftelsen S. A. Bovalliuksen säätiö har kommit överens om att skydda myområdet Tahinsuo. Tahinsuo är en vidsträckt aktiv högmosse som är huvudsakligen i naturligt tillstånd. Myrområdet i närheten av Pieksämäki stad skyddas som en del av livsmiljöprogrammet Helmi. Det nya naturskyddsområdets areal är cirka 161 hektar.

Tahinsuo är en vidsträckt högmosse. På norra och västra sidan av de små Tahinlampi-vattendragen är myren mycket karg och glest trädbevuxen eller trädlös. Myrtyperna i området består av bland annat högmosseartad fuscum-tallmosse och lågstarrmosse där det växer getpors och odon. Området vid Kukkarojärvi och södra sidan av Peiposjärventie är av samma typ, huvudsakligen myrområden bestående av kargt tallkärr och lågstarrikt fattigkärrs-tallkärr. I södra delen förekommer även småskaliga frodigare myrtyper, såsom starrmosse och starrkärr. Hedens kanter domineras av tuvulls-tallmosse och ris-tallmosse på det sätt som är typiskt för högmossar. Naturskyddsområdet omfattar även myrarnas randskogar och moskogsholmar.

Tahinsuo ingår i förslaget till komplettering av myrskyddet som omfattar torvmarksmiljöer som anses ha en riksomfattande betydelse för torvmarksnaturens mångfald.Området hör också till skyddsobjekten i generalplanen och landskapsplanen. Det är tillåtet att använda området för rekreation, till exempel att plocka bär och svamp samt använda skidspår och vandringsleder, även i fortsättningen.

Livsmiljöprogrammet Helmi

Helmi-programmet tar tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Helmi-programmets mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finlands natur och förbättra livsmiljöernas tillstånd bland annat genom att skydda och restaurera torvmarker, iståndsätta och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt naturen i mindre vattendrag och stränder. Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna. Markägarna får ersättning för de områden som skyddas och staten stöder restaurerings- och vårdåtgärderna.

Läs mer

Myrskyddet utvidgas – Bovallius naturskyddsområde inrättades i Pieksämäki (27.9.2022, sttinfo.fi)