Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Forsrestaureringarna i Lestijoki ås nedre lopp fortsätter hösten 2015 (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Förbättringen av fiskevattnen i Lestijoki ås nedre lopp genom att restaurera forsarna är NTM-centralen i Södra Österbottens förpliktelse och grundar sig på upphävningen av flottningsstadgan. De totala kostnaderna för restaureringsarbetet och tillhörande uppföljning är 320 000 euro.

Den fiskeriekonomiska restaureringen i Lestijoki ås nedre lopp omfattar inalles 22 forsar i området av Kannus och Kalajoki (Himango). Arbetet inleddes år 2014 då totalt 9 forsar restaurerades. I år kunde arbetet inledas i mitten av augusti när vattenflödet var tillräckligt litet efter den regniga sommaren. Fram till början av september har tre forsar restaurerats och arbetet pågår som bäst i Niskankoski i Himango.

Restaureringen innebär att flottningsrensade forsar återställs genom att forma stenarna i forsarna så att de fungerar bättre som livsmiljö för vandrande fisk av olika storlek. En viktig del av restaureringen är att bygga lekgrusbottnar. Arbetet finslipas även med hänsyn till rekreationsanvändningen och landskapsaspekterna.

Restaureringarna pågår så länge som vattenflödet i ån är tillräckligt litet. Målet är att arbetet ska bli färdigt senast år 2016.

Mer information:

  • Specialplanerare Tommi Seppälä, tfn 0295 027 932
  • Byggmästare Usko Lintinen, tfn 0295 027 872

Grävmaskinen formar stenarna i forsen och skogsmaskinen transporterar lekgrus till forsen.


Regional information