Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto-, kierrätyskiviaineksen käsittely- ja maankaatopaikka -hankkeiden YVA-menettely saatu päätökseen (Pirkanmaa)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut lausuntonsa Destia Oy:n ja Toivosen Sora Oy:n toimittamasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus).

Arvioidut hankkeet sijoittuvat Lempäälän Pitkäkallion alueelle 9 km Lempäälän keskustasta Pirkkalan suuntaan.  Destia Oy suunnittelee nykyisen kiviainesottoalueensa laajennusta pohjoiseen. Laajennuksen jälkeen suunniteltavan hankealueen kokonaispinta-ala olisi noin 30 hehtaaria. Suunniteltava ja arvioitava Destia Oy:n Pitkäkallion hanke olisi mahdollisesti kierrätyskiviaineksien hyödyntämistä osaltaan edistävä hanke. Kiviainesoton lisäksi Destia Oy:n suunnittelee alueelleen maankaatopaikkaa muualta tuotavalle ylijäämälouheelle ja pilaantumattomalle ylijäämäkaivumaalle, jotka eivät sovellu kierrätykseen. Destia ottaisi käsiteltäväksi ja edelleen kierrätettäväksi erilaisia rakennusjätemateriaaleja (asfaltti, betoni, tiili).

Toivosen Sora Oy suunnittelee aloittavansa kiviainesottoa uudella noin 10 hehtaarin kokoisella alueella Destia Oy:n nykyisen alueen itäpuolella. Alueesta tulisi louhinnan jälkeen maankaatopaikka.

Hankkeiden vaikutuksia vertailtiin vaihtoehtoon, jossa Destia Oy:n toiminta jatkuisi entisellään voimassa olevien maa-aines- ja ympäristölupien mukaisesti vuoteen 2022 asti.

Kahden toimijan yhteinen hanke

Arvioiduissa hankkeissa ei ole kyseessä vain kiviaineksen otto vaan laajamittainen kiviainesjätteen kierrätys ja molemmissa myös puhtaan ylijäämämaankaatopaikka. Lisäksi näihin kahteen hankkeeseen liittyy olennaisesti kiviaineksen ja maa-ainesten kuljetukset ympärivuotisesti. Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia on arvioitu kaikista näistä kolmesta toiminnasta, ja näitä toimintoja on hankealueella kaksi erillistä kokonaisuutta. Pirkanmaan ELY-keskus siten pitää myönteisenä, että hankkeesta vastaavat Destia Oy ja Toivosen Sora Oy ovat omaehtoisesti päätyneet hankkeissaan yhteiseen YVA-menettelyyn, vaikka kokonaisuudessaan kyse on kahdesta eri hankkeesta.

Yhteysviranomaisen lausunto kohdistuu arviointiselostuksessa esitettyyn vaihtoehtojen haitallisten ympäristöarviointiin, haitallisten vaikutusten estämiseen ja seurannan suunnitteluun, ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin ja arvioitujen ympäristövaikutusten vertailuun sekä raportin havainnollisuuteen ja osallistumiseen.

Vaikka Pirkanmaan ELY-keskus pitää hankkeen ympäristövaikutusten arviointia kokonaisuutena riittävänä, se on osin puutteellinen. Lausunnossa todetut puutteet arvioinnin laadussa tulee ottaa huomioon hankkeiden mahdollisessa jatkosuunnittelussa, yhteen sovittamisessa maankäyttöön sekä lupa- ja hyväksymismenettelyissä. Arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen lausuntoa tulee lukea yhdessä.

Arviointimenettely päättyy tähän yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta. Hankkeesta vastaavien on liitettävä yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksen kanssa valmiiden hankesuunnitelmiensa lupa- ja hyväksymishakemuksiin.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto on yleisön nähtävillä vähintään kuukauden ajan

  • Lempäälän palvelupisteessä, Tampereentie 8
  • Lempäälän pääkirjastossa, Lempäälän Aleksi 1
  • kirjastoauto Wallessa
  • Pirkanmaan ELY-keskuksessa, Yliopistonkatu 38, Tampere sekä
  • osoitteessa  www.ymparisto.fi/LempaalanPitkakallionYVA.           

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ylitarkastaja Leena Ivalo, p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
  • Destia Oy, Maarit Salonoja, p.040 866 8615, maarit.salonoja(at)destia.fi
  • Toivosen Sora Oy, Antero Toivonen, p. 050 322 2980.
  • Ympäristönsuunnittelu Oy, Mika Heikkilä, p. 0400 234 134, mika.heikkila(at)ymparistonsuunnittelu.fi
  • www.ymparisto.fi/LempaalanPitkakallionYVA

Regional information