Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Varningstjänst för översvämningar fanns på önskelistan i enkäten till invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Sommaren 2015 gjordes en enkät till invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv. Resultaten av enkäten har nu analyserats och publicerats. Majoriteten av de som svarade uppgav sig få tillräckligt med information om översvämningar, men det finns plats för utveckling när det gäller exempelvis åtgärder efter en översvämning.

En varningstjänst för översvämningar till invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv önskades (ca 80 % av de svarande). Mest understöd fick alternativet att skicka varningar via textmeddelande. Arbetet med en varningstjänst för översvämningar har framskridit till testskedet och syftet är att tjänsten skulle kunna tas i bruk på invallningsområdena i början av år 2016.

Av de svarande hade 40 % erfarit olägenheter som orsakats av översvämningar. Största delen hade inte skyddat sin fastighet mot översvämningar, en dryg femtedel hade gjort det eller kunde tänka sig att göra det.

De som svarade uppgav sig få största delen av informationen om översvämningar via dagstidningar, tv och egna observationer. Internet och sociala medier var mindre populära. Man ansåg sig få bra med information i samband med översvämningssituationer. Däremot önskade man mer information om åtgärder efter översvämningar samt ersättningar, liksom även förhandsinformation i de fall vatten släpps ut på invallningsområdena. Enkäten skickades till 760 personer och besvarades av 274, svarsprocenten var 36 %.

Enkäten till invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv hör samman med projektet "Effektivare beredskap och information inför översvämningar" som pågår i NTM-centralen i Södra Österbotten. För att förbättra översvämningsinformationen har man inlett olika åtgärder. Material om översvämningar och egen beredskap har kartlagts och samlats på en plats. Informationen på webben utvecklas och råd om åtgärder efter översvämningar är under arbete. Under våren 2016 ordnas informationsmöten och förevisningar för allmänheten på översvämningskänsliga områden i de tre österbottniska landskapen.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Projektchef Satu-Mikaela Burman, tfn 0295 027 646
  • Praktikant Pasi Ikonen, tfn 050 396 4625

 


Regional information