Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Lapin ELY-keskuksen päätös luontovahingon korjaamiseksi (Lapin ELY-keskus)

Lapin ELY-keskus on 2.11.2015 antanut päätöksen luontovahingon korjaamiseksi malminetsintäyhtiö Mawson Oy:lle. Yhtiö suoritti malminetsintää Romppaiden ja Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000 –alueilla vuosina 2010-2011 aiheuttaen vahinkoa alueiden luontoarvoille.

Mawson Oy:n tulee hankkia ja määräaikaisesti rauhoittaa (20 v.) korvaava 1-2 hehtaarin suuruinen alue boreaalista luonnonmetsää suojelutarkoitukseen Natura-alueiden läheisyydestä. Tällä toimenpiteellä korvataan menetettyjä luontoarvoja.

Jo aiemmin sovitun mukaisesti Mawson Oy on ennallistanut Pohjois-Romppaiden alueella ELY-keskuksen kanssa sovitut näytteenottopaikat. Korvaavan alueen hankkimisella varmistetaan suojeluarvojen säilyminen alueen suojeluperusteena olevan neidonkengän osalta (Calypso bulbosa).

Päätöksen taustaa

Luontovahinko tapahtui vuosina 2010-11, jolloin yhtiön malminetsintä sisälsi maaperä-, kallio- ja uranäytteidenottoa luonnonsuojelualueilla..

Lapin ELY-keskus on arvioinut luontovahingon merkittävyyttä ja korjaustoimenpiteiden tarpeellisuutta asiantuntijaselvitysten, maastotarkastelujen, kuulemisten ja lausuntojen avulla.

Päätös perustuu luonnonsuojelulakiin, lakiin eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta sekä hallintolakiin. Tämä on ensimmäinen Lapissa annettu päätös luontovahingon korjaamisesta.

Natura 2000-verkosto

Natura 2000-verkoston avulla Euroopan unioni pyrkii suojaamaan luonnon monimuotoisuutta. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä.

Romppaiden ja Mustiaapa-Kaattasjärven alueet on hyväksytty Natura 2000-verkostoon, sillä ne sisältävät sekä luonto- että lintudirektiivin luontotyyppejä ja lajeja.

Lisätietoja;

Luonnonsuojelupäällikkö, Päivi Lundvall, [email protected], p. 0295 037 430
Ympäristölakimies, Pirkko Posio, [email protected], p. 0295 037 489


Regional information