Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Arbetet med restaureringen av Långgrundsviken och Gropen inleds i januari 2017 (Landskapen i Österbotten)

Restaureringen av havsvikarna Långgrundsviken och Gropen i Kristinestad inleds i januari 2017. Vikarna lider av eutrofiering och vattenutbytet i dem är dåligt. Kring vikarna finns rikligt med bebyggelse: ca 60 sommarstugor och permanenta bostäder. Restaureringen av Långgrundsviken och Gropen genomförs som ett samarbete mellan Kristinestad, strandinvånarna och NTM-centralen i Södra Österbotten. Oy L. Simons Transport Ab från Närpes har valts till entreprenör för restaureringsprojektet.

Entreprenören inleder arbetet med att röja kanterna längs de fåror som kommer att grävas, tömningspumpa i Gropen och utföra förberedande arbeten på deponeringsplatserna. Man strävar efter att färdigställa grävarbetena senast 30.3.2017. Det är skäl att undvika att röra sig i området, eftersom pumpningen och grävarbetena kan försvaga istäcket. Dessutom rör sig där tunga fordon som transporterar grävmassor från området.

Restaureringsplanen för Långgrundsviken och Gropen blev färdig våren 2011. Till planen hör fördjupning och breddning av de fåror som ligger mellan Tjöcköfjärden och Gropen, Gropen och Långgrundsviken samt Långgrundsviken och Tjöcköfjärden, avlägsnande av ytsediment i Gropen samt muddring av Långgrundsvikens norra och östra stränder. Avsikten med dessa åtgärder är att förbättra rekreationsvärdet och vattenkvaliteten i Långgrundsviken och Gropen samt minska den interna belastningen.

Kristinestad sökte år 2013 tillstånd enligt vattenlagen för restaureringsåtgärderna. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland gav sitt positiva tillståndsbeslut 24.6.2015. Projektet beräknas kosta 260 000 € (moms 0 %). NTM-centralen i Södra Österbotten deltar i kostnaderna med högst 130 000 € och med högst 50 % av projektets totalkostnader. Villaägarna och de fast bosatta står för 30 % av kostnaderna och staden Kristinestad 20 %. För de som äger sommarstugor och permanenta bostäder varierar restaurerings­kostnadernas andel beroende på åtgärderna i området, men den är minst 500 euro.

Tilläggsuppgifter:

Uppföljningsgruppen för restaureringen av Långgrundsviken och Gropen:

  • Kristinestad: teknisk direktör Ari-Johan Myllyniemi, tfn 040 559 9229
  • Stugägare och permanent bosatta: Jukka Ujainen, tfn 0400 801 691
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829

Entreprenören:

  • Oy L. Simons Transport Ab: Ansvarig arbetsledare: Markus Böling, tfn 040 355 6032

Regional information