Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Lahden Renkomäen soranoton YVAa täydennetään (Hämeen ELY-keskus)

Rudus Oy ja Lahden kaupunki ovat toimittaneet Hämeen ELY-keskukseen Lahdessa sijaitsevan Renkomäen maa-ainesalueen kehittämistä koskevan YVA-selostuksen täydennysraportin. Tarkentuneita hankesuunnitelmia ja täydennysraporttia esitellään tiistaina 15.10.2013 klo 18 alkaen Renkomäen koululla, osoite Orimattilankatu 93, Lahti. 

Arvioidessaan vuonna 2010 alkuperäisen YVA-selostuksen riittävyyttä ELY-keskus oli todennut sen sisältävän laadukasta ja asiantuntevaan arviointityötä, mutta myös joitakin puutteita, jotka edellyttävät tarkennuksia ja lisäselvityksiä. Rudus Oy ja Lahden kaupunki ovat nyt koonneet nämä tarkennukset ja lisäselvitykset täydennysraportiksi. Raportissa on täsmennetty arvioinnissa tarkasteltavia vaihtoehtoja ja tarkennettu mm. pohjavesivaikutusten arviointia, ympäristöriskien hallintaa ja ympäristöonnettomuuksien seurantaa, ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia sekä pesimälinnustoa koskevia seikkoja.  Lisäksi on tehty yleispiirteinen maisemointisuunnitelma. Täydennyksessä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
* VE0a: Maa-ainesten otto päättyy 30.6.2017, ja Lahden seudun maa-aineshuolto hoidetaan hajautetusti.
* VE0b: Lupa-aikaa jatketaan 30.6.2017 jälkeen.
* VE1: Ottoaluetta laajennetaan pohjoiseen noin 4 ha.
* VE 2: Ottoaluetta laajennetaan pohjoiseen noin 4 ha ja sen pohjatasoa syvennetään.
* VE+: Vanhat soramontut maisemoidaan. 

Täydennysraportti on nähtävillä Lahden kaupungintalolla ja Renkomäen kirjastossa. Se tulee myös sähköisesti ympäristöhallinnon yhteiseen verkkopalveluun.  Täydennysraportin liiteaineistot ovat vain sähköisessä muodossa em. verkkopalvelussa. Lausunnot ja mielipiteet täydennysraportista on pyydetty ELY-keskukseen joulukuun 5. päivään mennessä.

Hankkeen YVA-sivu

Lisätietoja

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173
Kimmo Rantanen, Rudus Oy, puh. 040 824 2201
Mika Lastikka, Lahden kaupunki, puh. (03) 814 2569


Regional information