Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Omfattande miljösamarbete mellan Sverige och Finland startar inom VIMLA (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Rena vattendrag, giftfri fisk, berikande naturupplevelser och hållbar spannmålsproduktion är några exempel på ekosystemtjänster som kommer att behandlas i projektet VIMLA - Vatten och Människan i Landskapet. I fokus står kustmynnande vattendrag på båda sidor om Kvarken. Projektet tar fram modeller för att identifiera och trygga ekosystemtjänster, dvs. tjänster som naturen erbjuder för människans välmående, såsom naturresurser, klimatreglering och rekreation. Detta sker genom ett omfattande samarbete mellan lokala och statliga organisationer och myndigheter samt universitet i Sverige och Finland.

Projektets modellområden är Toby å och Norrviksträsken i Österbotten och Södra Österbotten, och Hertsångerälven i Västerbotten. På dessa områden inleds fältarbeten i år och därför kommer projektpersonal att röra sig i trakten under våren, sommaren och hösten. Fältarbetena innefattar kartläggning av sura sulfatjordar, naturvärdeskarteringar och kartläggning av potentiella åtgärdsområden i anslutning till åker- och skogsmark. Projektet kontaktar markägare då man hittat områden som kunde vara lämpliga för åtgärder, såsom anläggande av våtmark eller återställning av utdikad myrmark. På Söderfjärden i Österbotten finns projektets modellåkrar, där metoder för att minska belastningen från odling på sura sulfatjordar, utvecklas och utvärderas.  

Målsättningen inom Vimla-projektet är på lång sikt att uppnå och upprätthålla god vattenkvalitet och naturligt flöde i vattendragen. Via kunskap om olika processer i mark och vatten, vill projektet skapa förutsättningar för näringsidkare, markägare och allmänheten att själva vara med och styra framtiden i riktning där allas intressen tas tillvara för att nå ett bärkraftigt resultat. Dialogen med målgrupperna sker bland annat på fältträffar på bägge sidor om Kvarken. Projektet samarbetar också kring framställningen av material, till exempel broschyrer och kartor.

Vimla är ett Interreg-projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Österbottens förbund och de medverkande organisationerna: NTM-centralen i Södra Österbotten, Finlands skogscentral, Naturresursinstitutet, Geologiska forskningscentralen, Åbo Akademi och Forststyrelsen i Finland och Länsstyrelsen i Västerbotten, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning och Linnéuniversitetet i Sverige. NTM-centralen i Södra Österbotten fungerar som samordnande projektpartner och projektet samarbetar med Österbottens svenska producentförbund i Finland och Lantbrukarnas riksförbund och Norra skogsägarna i Sverige. Projektet startade hösten 2015 och pågår till våren 2018.

Tilläggsinformation:

  • Projektkoordinator Anna Bonde, 0295 027 777 (NTM-centralen i Södra Österbotten)
  • Projektkoordinator Tobias Eriksson, +46 10 225 43 71 (Länsstyrelsen i Västerbotten)
  • Nina Jungell 029 432 4172 (Finlands skogscentral)
  • Carina Järvinen 020 639 6143 (Forststyrelsen)
  • Anton Boman 029 503 5216 (Geologiska forskningscentralen)
  • Jaana Uusi-Kämppä 029 532 6622 (Naturresursinstitutet)
  • Peter Österholm 02 215 4509 (Åbo Akademi)

 

 


Regional information