Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Den naturekonomiska iståndsättningen av Kyttäluoma håller på att färdigställas (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Kyttäluoma i Kurikka kommun har valts till ett av modellobjekten inom projektet För livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen (FLISIK). Arbetet inleddes ifjol med en kartering av bäcken och dess närområden. Under vintern har man utgående från karteringsresultaten och uppgifter om vattenkvaliteten dryftat olika möjligheter för att förbättra bäckens tillstånd och livskraft.

Sommaren och hösten har varit handlingens tid. Genom olika åtgärder har Kyttäluomas livskraft och det naturliga öringsbeståndet förstärkts. Åtgärder som vidtagits har varit bland annat att avlägsna vandringshinder genom att bygga trösklar nedanför dammarna, att ta bort sand som samlats i dammen där öringen övervintrar och att skapa fler skyddsplatser för fisken genom att utöka mängden trä- och stenmaterial.

Nu är det dags att skapa grusplatser som öringarna i bäcken kan använda då de leker. Detta görs genom att mer grus förs till fåran och att befintligt grus rengörs och finkornigt material avlägsnas. Markägare, aktiva inom fiskeföreningen och övriga intresserade har sammankallats till talko på onsdag eftermiddag. Målet är att det till kvällen ska finnas fem nya lekplatser som lämpar sig för öringen i Kyttäluoma och att befintliga grusplatser har rengjorts från sand och finmaterial så att öringen kan använda dem som lekplatser.

FLISIK-projektet är ett samarbetsprojekt mellan Finland och Sverige för Kvarkenregionen och det finansieras via Botnia Atlantica-programmet. Utöver Europeiska unionens strukturfond finansieras projektet av svenska och finska staten samt finländska samarbetsparter. Projektet koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Projektparterna i Finland är Forststyrelsen och Skogscentralen. Projektparterna i Sverige är Länsstyrelsen i Västerbotten och Skogsstyrelsen. Syftet med projektet är att främja småvattnens tillstånd, sprida information och kunskap om vatten i skogsmiljöer i form av modellvattendrag. Projektets mål på lång sikt är att förbättra livskraft och status i alla småvatten i Kvarkenregionen.

Tilläggsuppgifter:

  • projektchef Lotta Haldin, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0400 359 448
  • planerare Jonna Koivunen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 050 380 5201

Regional information