Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Fritidsfisket i Kyro älv utreds med en postenkät (landskapen i Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten skickar vecka 3 ut en fiskerienkät om fritidsfisket i Kyro älv och älvens mynningsområde. Enkäten skickas till sammanlagt 3100 hushåll både längs älven och i älvens mynningsområde. Mottagarnas adressuppgifter har erhållits från Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. I enkäten utreds effekterna av vattendragsarbetet i Kyro älv på fisket och fiskfångsterna i älven år 2016. Motsvarande enkät har genomförts åren 1996, 2000, 2003, 2006, 2009 och 2012. Undersökningsområdet omfattar Kyro älvs huvudfåra nedströms från Kurikka och älvens mynningsområde. I enkäten utreds vilka fiskeredskap som har använts och fångsterna. Dessutom ställs frågor om aspekter som stör fisket och svarspersonernas uppfattning om förändringar i fiskbestånden.

År 2012 fiskades största delen av fångsterna i mynningsområdet med nät i maskstorleken 41–55 mm, medan drag och metspö användes i älvområdet. De vanligaste fångstarterna var abborre och gädda. Dålig vattenkvalitet störde fisket såväl i mynningsområdet som i älvområdet. I älvområdet ansågs även variationer i vattenföringen och vattenstånden orsaka måttlig skada.

Fiskerienkäten skickas på basis av slumpmässigt urval, vilket betyder att en del av blanketterna även når sådana hushåll som inte har bedrivit fiske. Det är dock viktigt att enkäten fylls i och returneras också i dessa fall, eftersom det också är värdefull information att man inte fiskar eller fiskar lite. På detta sätt undviker man också att enkäten skickas ut på nytt i ett senare skede.

Mer information


Regional information