Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Diplomarbete utreder optimeringen av användningen av invallningsområdena längs Kyro älv (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har utrett optimeringen av användningen av invallningsområdena vid övre loppet av Kyro älv vid vår- och höstöversvämningar. Med hjälp av invallningarna längs Kyro älv skyddas åkrarna på invallningsområdena från flödesvatten under normala översvämningar. Om översvämningen är sådan att den inträffar mer sällan än en gång på 20 år, leds flödesvatten till åkrarna på invallningsområdena för att skydda bosättningsområdena i Ilmajoki tätort och i ådalen nedanför Ilmajoki centrum. Till de största invallningsområdena, Rintala och Tieksi, kunde under översvämningar ledas sammanlagt till och med 40 miljoner kubik vatten, vilket är nästan fyra gånger mer än hela regleringsvolymen i sjön Kyrkösjärvi.

Jenni Lippo som studerar vid Uleåborgs universitet har i sitt diplomarbete, som skrivits för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, utrett hur helhetsskadorna som användningen av invallningsområdena orsakar kunde minskas. Om ibruktagandet av invallningsområdena vid översvämningar fördröjs, uppstår fastighets- och lösöresskador på bosättningsområden som finns i närheten av älven. Om översvämningen däremot inträffar under växtperioden uppstår skördeskador, om flödesvatten leds till invallningsområden. De ekonomiska olägenheterna som skördeskador ger upphov till kan bli betydligt större än fastighetsskadorna. På invallningsområdena i Rintala och Tieksi finns sammanlagt över 3300 ha åkermark som vid en exceptionell översvämning kan bli under vatten och det ekonomiska värdet på skörden i området kan beroende på årstiden uppgå till över 2,3 miljoner euro.

På basis av resultaten från den undersökning som gjorts för diplomarbetet är det ekonomiskt sett vettigt att fördröja ibruktagandet av invallningsområdena vid översvämningar under växtperioden tills vattenståndet i Kyro älv når nivån N43 +40,40 m vid bron i Nikkola. Enligt det gällande tillståndet ska flödesvatten börja ledas till invallningsområdena då vattenståndet vid bron i Nikkola når nivån N43 +40,00 m. Som en följd av klimatförändringen är det möjligt att hårda regn samt sommar- och höstöversvämningar blir vanligare i Kyro älvs avrinningsområde, vilket även skapar tryck på att utveckla användningen av invallningsområdena.

Från början av år 2014 ändras lagen om ersättande av översvämningsskador så att staten inte längre betalar ersättningar för översvämningsskador som drabbat fastigheter och lösöre. Däremot erbjuder försäkringsbolagen försäkringar som täcker översvämningsskador. Dock fastställer de flesta försäkringsbolag att en översvämning som berättigar till skadeersättningar är en sådan översvämning som inträffar en gång på femtio år eller mer sällan, medan gränsen för statens ersättningar har gått vid översvämningar som inträffar en gång på tjugo år. Enligt Lippo skulle en fördröjning av ibruktagandet av invallningsområdena från nuvarande praxis innebära att några byggnader och strukturer i Ilmajoki fordrar permanenta strukturer för översvämningsskydd. Det vore klokast att permanenta strukturer för översvämningsskydd för byggnader skulle vara sådana att de har dimensionerats minst för översvämningar som inträffar en gång på femtio år.

Tilläggsuppgifter:

  • Skribent av diplomarbete Jenni Lippo, tfn 0295 028 017

  • Äldre ingenjör Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962


Regional information