Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Översvämningskarteringarna för Kyro älv kompletteras (Österbotten, Södra Österbotten)

I slutet av fjolåret utvidgades områdena med betydande översvämningsrisk längs Kyro älv så att de omfattar även området från Lillkyro ända ner till Vassorfjärden. Det här nya riskobjektet översvämningskarteras under sommaren och början av hösten. De kompletterande översvämningskarteringarna inleds i juli med en mätning av älvbottnens geometri i området mellan Skatila och Vassorfjärden. Arbetet görs i huvudsak från båt. En flödesmodell som baserar sig på älvbottnens former och på Lantmäteriverkets material över terränghöjder används för att uppskatta hur översvämningar sprider sig i översvämningskänsliga områden. NTM-centralen i Södra Österbotten konkurrensutsatte arbetet med att utarbeta flödesmodellen och kartor över översvämningshotade områden och har nu valt Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho till att utföra arbetet.

Området mellan Skatila och Vassorfjärden är översvämningskänsligt och störtregn eller isproppar kan leda till att vattenståndet stiger mycket snabbt. Till exempel våren 2018 uppstod en stor ispropp i Skatila, vilket gjorde att flödesvatten rann ut på åkerområdena längs älven ovanför isproppen och orsakade skador på bostadshus och vägförbindelser.

Längs Kyro älv finns numera två områden med betydande översvämningsrisk på riksomfattande nivå: Ilmajoki–Seinäjoki och Ylistaro–Kvevlax/Vassorfjärden. För avsnitten Ilmajoki–Seinäjoki och Ylistaro–Skatila har flödesmodelleringar och översvämningskarteringar gjorts redan tidigare. Dessutom har riskerna för översvämning p.g.a. isproppar, havsvatten eller översvämning i vattendraget bedömts för nedre loppet och deltaområdet av Kyro älv i samband med översiktsplaneringen av översvämningsskydd i området åren 2016–2018. Riskbedömningen för alla områden med betydande översvämningsrisk kompletteras med uppdaterade uppgifter före slutet av år 2019 och under år 2020 kommer ett utkast till plan för hantering av översvämningsrisker att utarbetas för hela Kyro älvs avrinningsområde.

Mer information:

  • gruppchef Sari Yli-Mannila 0295 027 962, NTM-centralen i Södra Österbotten

Regional information