Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Framtiden för Kyro älvs delta och Vassorfjärden planeras med gemensamma krafter (Landskapen i Österbotten)

En arbetsgrupp har bildats för utvecklingen av området kring Kyro älvs delta och Vassorfjärden. Syftet är att med gemensamma krafter arbeta för en mångsidig planering av området. Kyro älvs delta och Vassorfjärden är en helhet med värdefulla naturvärden. Fågelvattnen i området har växt igen och fordrar iståndsättning. Nedre loppet av Kyro älv och deltat är också översvämningskänsliga områden, där översvämningar orsakar olägenheter för bosättningen, trafiken och jordbruket. För att minska översvämningsproblemen är det nödvändigt att överväga olika slags åtgärdsalternativ.

Som grund för den fortsatta planeringen i området inleds under sommaren diverse utredningar, bl.a. gällande vegetation och fågelbestånd samt en flödesmodell och översvämningskarteringar för nedre loppet av Kyro älv. Behovet för tilläggsutredningar klarnar då arbetet framskrider. Efter de första utredningarna fortsätter arbetsgruppen sitt arbete genom att överväga olika åtgärdsalternativ för att bevara naturvärdena och minska översvämningsolägenheterna, samt genom att diskutera en eventuell skötsel- och användningsplan för området.

Ordförande för arbetsgruppen för Kyro älvs delta och Vassorfjärden är landskapsdirektör Olav Jern från Österbottens förbund. I arbetsgruppen deltar en omfattande grupp aktörer i området: Korsholms kommun, Vörå kommun, fiskeområdet, vattenområdets ägare, invallningsföretagen, Österbottens svenska producentförbund (ÖSP), fågel- och naturvetenskapliga föreningar, Intresseföreningen för en levande skärgård r.f., Forststyrelsen, Finlands viltcentral samt NTM-centralerna i Egentliga Finland och Södra Österbotten.

Tilläggsuppgifter:

  • Arbetsgruppens ordförande, landskapsdirektör Olav Jern, Österbottens förbund, tfn 044 320 6567, olav.jern@obotnia.fi
  • Arbetsgruppens sekreterare, vattenhushållningsexpert, Suvi Saarniaho-Uitto, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 926, suvi.saarniaho-uitto@ntm-centralen.fi 
  • Representant för samfälligheterna Stig Beijar, tfn 0500 364 889

Regional information