Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

I Kyro älvs och Lappo ås invallningsområden undersöks ändring av områdenas användning (landskapen i Österbotten)

Vallarna i Ilmajoki och Seinäjoki i Kyro älvs övre lopp samt vallarna i Lappo och Kauhava längs Lappo å skyddar de vidsträckta åkerområdena bakom vallarna mot en översvämning som statistiskt sett återkommer en gång på 20 år. Vid en översvämning som är större än så måste vatten släppas ut i de invallade områdena för att minska översvämningsolägenheterna i tätorterna Ilmajoki och Lappo.

I planerna för hantering av översvämningsrisker i Kyro älv och Lappo å har ändringarna av invallningsområdenas användning preliminärt uppskattats vara en effektiv åtgärd. Syftet med ändringen av invallningsområdenas användning är att effektivera användningen av lagringsutrymmet i invallningsområdena när en sällsynt översvämning hotar. Planeringen av hur invallningsområdenas användning kan ändras förutsätter noggrannare utredningar av fördelar och nackdelar med eventuella ändringar.

Arbetsgrupper har inrättats för att styra planeringsarbetet. Till ledamöter i arbetsgruppen för ändring av invallningsområdenas användning längs Kyro älv har man utnämnt representanter från Ilmajoki kommun, Seinäjoki stad, invallningsbolagen i Kyro älvs övre lopp och NTM-centralen i Södra Österbotten. Som ledamöter i motsvarande arbetsgrupp för Lappo å har representanter från Lappo stad, Kauhava stad, invallningsbolagen längs Lappo å, Lapuan jätevesi Oy, Kauhavan vesi Oy och NTM-centralen i Södra Österbotten utnämnts.

Arbetsgrupperna har konstaterat att översvämningskarteringarna bör kompletteras i båda invallningsområdena genom att beakta lagringen av vattnen i invallningsområdena. Dessutom utreds flödesluckornas och översvämningströsklarnas verkliga avbördningsförmåga samt kontrollmätningarna på riskobjekten. Utredningarna görs i samarbete med NTM-centralen och de lokala kommunerna. För sommaren har NTM-centralen avlönat två högskolepraktikanter, som samlar in bakgrundsmaterial om användningen av invallningsområdena.

Användningen av invallningsområdena i såväl Kyro älvs övre lopp som i Lappo å bestäms i tillståndsbesluten enligt vattenlagen. För att ändra besluten behövs omsorgsfull planering och regionförvaltningsverkets tillståndsbehandling. Den egentliga planeringen startar sannolikt år 2017 och den följs av eventuell tillståndsbehandling.  

Mer information:                                      

 


Regional information