Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kuulutus Sotkamo Silver Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Kainuu)

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kainuun ELY-keskus) ilmoittaa Sotkamo Silver Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta. Sotkamo Silverin hanke koskee materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönottoa yhtiön Sotkamon Tipasojalla sijaitsevalla hopeakaivoksella. Kainuun ELY-keskus on kuuluttanut ympäristövaikutusten arviointiohjelman tänään 26.4.2017.

Sotkamo Silver on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, jossa selvitetään louhintamäärän kasvattamisen ja uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönottamisen vaikutukset. Hankkeeseen sisältyy louhintamäärän kasvattaminen, maanalaisen kaivoksen syventäminen, esirikastuksen käyttöönotto sekä sivukivialueen laajentaminen. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan kaivoksen puhdistetuille ylijäämävesille nykyiseen lupaan nähden vaihtoehtoisia purkureittejä ylijäämävesien aiheuttamien ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kolmea eri vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 0, voimassa olevan ympäristöluvan mukainen toiminta:

Voimassa olevan ympäristöluvan nro 33/2013/1 (16.4.2013) mukaisessa toiminnassa kokonaislouhintamäärä, sisältäen malmin, sivukiven ja tarvekiven louhinnan, on enimmillään 500 000 tonnia vuodessa. Kaivoksen kaivannaisjätealueet ovat ympäristöluvan mukaiset. Tunnetuilla malmi-varoilla kaivoksen toiminta-aika on 6 vuotta. Kaivoksen ylijäämävedet johdetaan käsittelyn jälkeen Koivupuroon ympäristöluvan mukaisesti.

Vaihtoehto 1a, uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönotto

Kokonaislouhintamäärä sisältäen malmin, sivukiven ja tarvekiven louhinnan on enimmillään 1,8 miljoonaa tonnia vuodessa ja keskimäärin 1,0 – 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Toiminnassa hyödynnetään esirikastusta ennen malmin syöttämistä rikastamon jauhatusmyllyyn. Vaihtoehtoon sisältyy myös sivukivialueen ja marginaalimalmialueen laajennus. Rikastamon kapasiteetti voi nousta enimmillään 600 000 tonniin vuodessa. Ylijäämävedet johdetaan Koivupuroon ja vesien osalta tarkastellaan eri pitoisuus- ja kuormitustasoja.

Vaihtoehto 1b, uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönotto sekä uusi purku-reitti ylijäämävesille.

Toiminta vastaa muuten vaihtoehtoa 1a, mutta kaivoksen ylijäämävedet johdetaan käsittelyn jälkeen osittain tai kokonaan uudelle purkureitille Tipasjärven Olkilahteen. Ylijäämävesien osalta tarkastellaan eri pitoisuus- ja kuormitustasoja.

Kainuun ELY-keskus kuulee ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä useita eri asiantuntijatahoja sekä YVA-menettelyä varten kootun seurantaryhmän edustajia.  Yleisöllä on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä arviointiohjelmasta kuulutuksessa esitetyn mukaisesti. Hankkeen yleisötilaisuus pidetään to 11.5.2017 klo 18 alkaen Kylätalo Tipsakassa (Tipasojantie 71, 88600 Sotkamo). Tilaisuus on kaikille avoin.

Lisätietoja antaa

Ympäristöasiantuntija Joni Kivipelto, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 904, [email protected]


Regional information