Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Hörande om behovet av miljötillstånd för skjutområdet i Vattaja har inletts (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har inlett hörande om behovet av miljötillstånd för skjutområdet i Vattaja. NTM-centralen har 17.10.2013 förpliktat Försvarsmakten att ansöka om miljötillstånd för bränsledistributionsstationen och depån. Förvaltningsdomstolen återförvisade till övriga delar ärendet för ny behandling 29.6.2015, över vilket NTM-centralen anförde besvär, eftersom NTM-centralen ansåg att det är viktigt att utan dröjsmål få ett avgörande i fråga om behovet av miljötillstånd för Vattaja med beaktande av områdets miljövärden och verksamhetens omfattning och karaktär samt för att frågan är lokalt viktig och man har väntat länge på ett avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avvisade NTM-centralens besvär för att domstolen ansåg att det inte fanns tillräckliga grunder för besvärsrätt.

Skjutområdena är inte ålagda tillståndsplikt, varför tillståndsplikten har granskats i egenskap av delfunktioner, genom vilka vissa skjutområden har förpliktats att ansöka om tillstånd för hela verksamheten. NTM-centralen har förordat noggrannare reglering av skjutområdena i lagstiftningen och bl.a. i samband med reformen av miljöskyddslagstiftningen 7.1.2013 framfört att skjutområdena åläggs tillståndsplikt. I lagen infördes dock ingen ändring.

Mer information:

  • Miljöskyddschef Päivi Kentala, tfn 0295 027 828

Regional information