Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Kommunerna ombeds överväga att ta emot asylsökande (NTM‐centralen i Österbotten)

Migrationsverket har bett NTM-centralerna om hjälp med att hitta orter för nya flyktingförläggningar. I år har över 24 000 asylsökande anlänt till Finland och nya asylsökande anländer dagligen. Det behövs kontinuerligt nya flyktingförläggningar.

NTM-centralen i Österbotten har ordnat informations- och diskussionsmöten för de kommunala beslutsfattarna på sitt område. I mötena deltog också Migrationsverket och Finlands Röda Kors regionala distrikt. I Österbotten hölls mötet den 23 oktober i Vasa och i Mellersta Österbotten den 29 oktober i Karleby. På mötena diskuterades den situation som uppstått till följd av det ökande antalet asylsökande och behovet av nya flyktingförläggningar.

Dessutom lyfte man fram det ökande behovet av kommunplatser för asylsökande som har fått uppehållstillstånd och kvotflyktingar.

Invandringssituationens bakgrund

Antalet asylsökande ökade explosionsartat i slutet av sommaren. Fram till den 28 oktober hade det kommit fler än 24 000 asylsökande till Finland. Under vecka 39 anlände över 3900 asylsökande till Finland. Det är fler än antalet asylsökande under år 2014, som var 3661.

Det har lett till att det i Finland har inrättats många nya flyktingförläggningar, nödinkvarteringsenheter samt grupphem för inkvartering av minderåriga asylsökande. Tidigare drevs dessa enheter av staten, kommunerna eller FRK, men på grund av den akuta situationen har Migrationsverket också ingått avtal med privata aktörer.

Migrationsverket svarar för styrningen och planeringen av mottagningen av asylsökande. Migrationsverket är den myndighet som i sista hand beslutar om inrättandet av en flyktingförläggning.

Enligt Migrationsverket behövs alltjämt varje dag mer än 100 nya platser, dvs. det kommer att inrättas fler nya flyktingförläggningar.

I Österbotten finns flyktingförläggningar i Vasa, Kristinestad, Oravais och Jakobstad. De har mer än 1800 inkvarterade.

Ytterligare upplysningar:

överdirektör Kaj Suomela, tfn 0295 028 687

invandringschef Hanna Auronen, tfn 0295 028 539


Regional information