Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kommunernas miljövårdsmyndigheter erbjuds en ny guide om avgörande av dikningsärenden (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har gjort en guide om avgörande av dikningsärenden enligt vattenlagen "Opas kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen". Tjänsteinnehavare som sköter meningsskiljaktigheter i anslutning till dikningsärenden i kommunerna anser att tolkningen av vattenlagen är en utmaning och har efterlyst aktuella anvisningar. Guiden har i synnerhet riktats till tjänstemän som ansvarar för miljövården i kommunerna, men även till andra som brottas med dikningsärenden.

I vattenlagen är befogenheterna i ärenden som berör dikning uppdelade på regionförvaltningsverket, dikningsförrättningen och kommunens miljövårdsmyndighet, till vilka hör i synnerhet vissa meningsskiljaktigheter som gäller diken. Syftet med guiden är att den ska erbjuda information om vattenlagens normer som gäller dikning och att vara hjälp för lagtolkningen. I guiden behandlas dikning också till övriga delar än enbart det som gäller den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Guiden har beretts på uppdrag av den riksomfattande gruppen som tagit fram verksamhetsmodeller inom grundtorrläggnings- och dikningsuppgifter. Gruppen har tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet. Guiden finns på miljöförvaltningens webbplats miljo.fi/vatten/utnyttjande av vattenresurser/torrläggning av jord och dikning. Den svenskspråkiga översättningen av guiden blir färdig senare i år.

Mer information ges av NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Gruppchef Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962
  • Vattenhushållningsexpert Outi Leppiniemi, tfn 0295 028 016

Regional information