Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kouvolan Tornionmäessä tutkitaan pohjavesialueen geologista rakennetta (Kaakkois-Suomi)

Kouvolassa käynnistetään Tornionmäen pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Maastotyöt alkavat maatutkaluotauksilla kesäkuussa 2017 ja jatkuvat kairauksilla elo-syyskuussa. Painovoimamittaukset tehdään kairausten jälkeen syys-lokakuussa. Selvitys valmistuu joulukuussa 2017.

Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka kymmenessä pisteessä, joihin asennetaan myös pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

Painovoimamittauksia tehdään noin 25 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä teitä pitkin.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Kouvolan Vesi Oy:n ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

Lisätiedot:

- Heidi Rautanen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 279 (pohjaveden suojelu)

- Olli Sallasmaa, Geologian tutkimuskeskus, puh. 0295 032 255 (tutkimukset)

 


Regional information