Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

En tredjedel av ersättningarna för skador som orsakas av fridlysta djurarter utbetalas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område (ELY-centralen i Södra Österbotten)


År 2012 utbetalades ca 300 000 euro i ersättningar för skador som orsakats av fridlysta djurarter i Finland och av denna summa riktades en dryg tredjedel till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten). Speciellt andelen ersättningar som söks och beviljas för skador som orsakats av tranor, svanar och kajor är stor på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens (ELY-centralens) område. Även tidigare år har en betydande del av ersättningarna för skador som orsakats av fridlysta djur riktats till ELY-centralen i Södra Österbottens område.

Miljöförvaltningen ersätter på basis av Miljöministeriets beslut (Nr 1626, 1991) skador som orsakats av fridlysta djur. Ansökningarna ska tillställas ELY-centralen senast på våren efter skadeåret. ELY-centralerna förmedlar ansökningarna vidare till Miljöministeriet, som fastställer ersättningarna inom ramen för statsbudgetens anslag. Ersättningsbesluten och utbetalningen av ersättningarna sköts av den regionala ELY-centralen och i allmänhet sker detta i juni-juli året efter skadeåret.

För skador som fridlysta djur har orsakat på jordbruket fordras lantbrukssekreterarens utlåtande. I praktiken utvärderar lantbrukssekreteraren också omfattningen på skadan. För skador som orsakats på fiskodlingsanstalter och byggnader behövs utlåtande från polisen. Syftet är att kunna fastställa vilken art som orsakat skadan och hur omfattande skadan är.

Miljöförvaltningen betalar ersättning endast för skador som orsakats av arter som är skyddade enligt naturvårdslagen, såsom namnet på beslutet berättar. Miljöförvaltningen beviljar inte ersättning för skador som orsakats av viltarter som hör till jaktlagen och Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, såsom grågås, sädgås och kanadagås, eller arter som inte är fridlysta, såsom kråka, skata, gråtrut, havstrut och björktrast.


Tilläggsuppgifter:

  • Överinspektör Leena Rinkineva-Kantola, ELY-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 920

Regional information