Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kokonaismaakuntakaava tervetullut (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle lausunnon Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. ELY-keskus pitää erittäin myönteisenä, että Pohjois-Karjalaan laaditaan kokonaismaakuntakaava, jossa visioidaan ja konkretisoidaan maakunnan alueidenkäytön kehitys vuoteen 2040 saakka. ELY-keskus korostaa, että laadittavan maakuntakaavan tulee olla luonteeltaan strateginen. Tällöin kokonaismaakuntakaavassa esitettäisiin vain alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä pääpiirteissään maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Nämä konkretisoituvat tarkemmiksi aluevarauksiksi kuntien laatimissa yleiskaavoissa.

Maakuntasuunnitelman päivitys käynnistyy vuoden 2016 aikana. Maakuntasuunnitelmassa määritellään maakunnan tarkennetut strategiset vuoteen 2040 ulottuvat tavoitteet. ELY-keskus pitää tärkeänä näiden kahden työn etenemistä siten, että maakuntasuunnitelman päivitys menee edellä ja maakuntakaava tulee vasta tämän jälkeen. Näin maakuntasuunnitelman tarkennetut pitkän aikavälin strategiset tavoitteet voidaan ottaa huomioon laadittavassa maakuntakaavassa.

Kokonaismaakuntakaavassa yksi keskeisimmistä käsiteltävistä asiakokonaisuuksista tulee olemaan maakunnan aluerakenne. Kaavatyön pohjaksi on tarkoitus tehdä Pohjois-Karjalan aluerakenne 2040 -selvitys, mitä on pidettävä erittäin tarpeellisena. Toisaalta on kuitenkin huomioitava Joensuun seudun erityisasema maakunnassa ja tästä syystä Joensuun seudun alue- ja yhdyskuntarakenne tulisi selvittää erikseen.

Laadittavissa erillisselvityksissä korostuu Jaamankankaan alue, jonka käyttöön kohdistuu erilaisia ja ristiriitaisia intressejä. Tästä syystä Jaamankankaalla on tehtävä perusteelliset ja kattavat selvitykset, jotta virheellisiltä maankäyttöratkaisuilta vältyttäisiin. Selvitystarve kohdistuu erityisesti luontoon, virkistyskäyttöön sekä kestävän vedenoton turvaamiseen. Jaamankangas on tärkeä pohjavesialue, joten pohjaveden puhtauden turvaaminen ja vedenottamoiden paikkojen määrittely tulee tapahtua kaavassa ensin. Vasta tämän jälkeen voidaan miettiä, mitä muita toimintoja alueelle on mahdollista suunnitella, kuitenkin niin ettei pohjavettä vaaranneta ja virkistyskäyttö turvataan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty maankuntakaava valmistuvaksi syksyllä 2018. Kokonaismaakuntakaava on laaja-alainen, haasteellinen ja ristiriitaisia maankäyttömuotoja käsittelevä kaava. Tästä syystä esitetty aikataulu saattaa käytännössä osoittautua liian kireäksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman keskeisenä tavoitteena on turvata jokaiselle osallistumismahdollisuus maankäytön suunnitteluun sekä varmistaa suunnittelun laatu, vuorovaikutteisuus ja avoin tiedottaminen kaavaprosessista ja sen etenemisestä. Kokonaisuudessaan Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n pohjaksi laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tiivis esitys suunnittelun lähtökohdista, erillisselvitysten tarpeista, osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta, viranomaisyhteistyöstä, vaikutusten arvioinnista, työn organisoinnista ja aikataulutuksesta. ELY-keskuksen mukaan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma kattaa hyvin sille asetetut sisältövaatimukset.

Lisätietoja

Irma Mononen, Luonto ja alueidenkäyttö -yksikön päällikkö, puh. 0295 026 203, irma.mononen(at)ely-keskus.fi


Regional information