Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Alternativa rutter utreds för vattnet från Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Under hösten och vintern kommer man att mäta fårorna som leder till Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö och kanalen som leder från sjön. Sjön ligger i Kurikka (Jurva) vid Närpes ås källflöden och har byggts med tanke på behovet av översvämningsskydd och vattenbehovet inom industrin i Kaskö. Genom mätningarna utreds den nuvarande höjden på vallarna och fårornas tvärsnitt. På basis av mätningsarbetena bedöms huruvida vallarnas höjd och fårornas vattenledningsförmåga är tillräcklig. Bland annat utförs mätningar i Lintuluoma kanal, i fårorna som leder till kanalen och i utloppsfåran från den konstgjorda sjön ovanför Jurva centrum. Under de stora översvämningarna hösten 2012 och våren 2013 svämmade Lintuluoma kanal som leder till Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö och utloppsfåran från sjön delvis över och orsakade lokala översvämningsolägenheter. Översvämningarna berodde i första hand på den exceptionellt stora regnmängden och den snabbt smältande snön, men delvis inverkade också fårornas bristande kapacitet och att fårorna har växt igen under årens lopp. Ställvis skadade översvämningarna också kanalens vallar.

Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö byggdes på 1950-talet från början för översvämningsskyddets behov. Då skogsindustrin på 1970-talet började etablera sig i Kaskö förstorades den konstgjorda sjön, så att det i Närpes å vid alla tider skulle finnas tillräckligt med vatten för industrins behov. I detta sammanhang byggdes bl.a. kanalerna i Lintuluoma och Kaunisnevanoja, som bidrog till att leda betydande mängder extra vatten till sjön. Eftersom industrins vattenbehov har minskat under de senaste åren, är det nu skäl att utreda möjligheterna till att delvis återställa vattnet till sina gamla fåror. Om detta är möjligt, minskar samtidigt översvämningsrisken som orsakas av Lintuluoma och utloppsfåran från Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö.

Efter att Lintuluoma kanal byggdes har rikligt med träd och annan växtlighet vuxit upp i fåran och längs stränderna och detta orsakar risk för isproppar och översvämningar. Vid översvämningssituationer har vattnet i kanalen runnit över vallarna på flera platser. De mest problematiska platserna har reparerats efter översvämningen, men fåran är fortsättningsvis inte tillräckligt stor vid större flöden. Under hösten har man på ett några hundra meter långt avsnitt längs Lintuluoma gjort en provröjning som beaktar skogsvårdens synpunkter. För att minska risken för isproppar bör stränderna längs Lintuluoma kanal röjas åtminstone på avsnittet mellan Varainkoski och den konstgjorda sjön. Under vintern kommer man att kontakta markägarna för att röjningsarbetena ska kunna genomföras. Efter röjningen är det meningen att de lägsta punkterna längs vallarna ska höjas.

Staten ansvarar för Kivi- och Levalampi konstgjorda sjö och konstruktionerna i anslutning till den. I samband med att sjön utvidgades kom staten och skogsindustrin överens om att skogsbolaget sköter regleringen av Kivi- och Levalampi. I praktiken sköts regleringen från kontrollrummet i industrianläggningen i Kaskö. Skogsbolaget och närings-, trafik- och miljöcentralen förhandlar för närvarande om hur driften och skötseln av de olika konstruktionerna i Närpes å kommer att skötas i framtiden.

Tilläggsuppgifter från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten:

  • Mätningsarbeten: Byggmästare Kari Kallio, tfn 0295 027 820
  • Styrning av regleringen: Äldre ingenjör Tuuli Saari, tfn 0295 027 925
  • Underhållet av statens vattenkonstruktioner: Ingenjör Tommi Mäki, tfn 0295 027 882
  • Avtalsförhandlingar: Vattenresurschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Regional information