Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kiuruvesi-järven säännöstelyn muutosta suunnitellaan (Pohjois-Savo)

Säännöstelyn muutossuunnitelmaan sisältyy myös Kiurujoen perkaus.

Pohjois-Savon ELY-keskus on alkanut laatia Kiuruvesi-järven säännöstelyn muutossuunnitelmaa.  Suunnitelman laatii konsulttina FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Tavoitteena on säännöstelyn hoidon helpottaminen, säännöstelystä järven tilalle aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähentäminen, vesistön käyttömahdollisuuksien parantaminen sekä ilmastonmuutokseen varautuminen. Samalla nykyaikaistetaan 1930-luvulta peräisin oleva säännöstelylupa.

Säännöstelyn muutossuunnitelmaan sisältyy Kiurujoen perkaus, jota koskeva suunnitelma valmistui lokakuussa 2015. Perkauksen tarkoituksena on pienentää rankkasateiden aiheuttamia tulvapiikkejä Kiuruvesi-järvessä.

Rankkasadetulvien alentamisen lisäksi perkauksilla voidaan alentaa suurimpia kevättulvia sekä varautua ilmastonmuutoksesta aiheutuvaan rankkasateiden yleistymiseen ja intensiteetin kasvuun.

Suunnitelma valmistuu kesäkuussa

Säännöstelyn tarkistamisen lähtökohtana on vuonna 2013 valmistunut Kiuruveden säännöstelyn kehittämisselvitys, jossa esitettiin joukko säännöstelyn kehittämistä koskevia suosituksia.

Suositusten mukaan järven säännöstelyä tulisi muuttaa siten, että vedenkorkeuden kevätalennuksesta luovutaan, kevättulvalle asetetaan tavoitekorkeus ja tulvan laskua jarrutetaan nykyisestä sekä määritetään vedenkorkeudelle vaihteluväli, jonka sisällä vedenpinta voi vaihdella tulva-aikaa lukuun ottamatta. Myös Kiurujoen perkaus sisältyi kehittämisselvityksen suosituksiin. Säännöstelyn muutossuunnitelma laaditaan näiden suosituksen pohjalta.

Muutossuunnitelma valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, jonka jälkeen ELY-keskus hakee aluehallintovirastolta lupaa säännöstelyn muuttamiseen sekä Kiurujoen perkauksiin. Suunnittelua varten on perustettu ohjausryhmä, jossa on edustus alueen kunnista sekä keskeisistä sidosryhmistä. Suunnitelman valmistuttua järjestetään kaikille avoin suunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuus Kiuruveden kaupungintalolla.
 

Kiuruvesi-järven säännöstelyn tarkoituksena on maatalouden tulvasuojelu. Säännöstelyn aloitti tie- ja vesirakennushallitus vuosina 1903–1906 ja se suunniteltiin alun perin palvelemaan lähinnä vesiliikenteen tarpeita. Nykyinen säännöstelylupa on vuodelta 1936. Säännöstely oli 1960-luvulle saakka järvenlaskuyhtiön hoidossa. Säännöstelyluvan nykyinen haltija on Pohjois-Savon ELY-keskus. Kiuruveden säännöstelyä hoidetaan Saarikoskessa olevalla säännöstelypadolla, ns. Runnin neulatammella. Pato sijaitsee Kiurujoessa noin 4 km päässä Kiuruvesi-järvestä.


Lisätietoja: Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, p. 040 770 2479, [email protected]


Regional information