Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Reaktioner på avloppsvattensituationen vid mottagningscentralen för asylsökande som grundats vid Aktiivikeskus i Evitskog i Kyrkslätt (NTM-centralen i Nyland)

Många har kontaktat NTM-centralen i Nyland angående den ökade avloppsvattenbelastningens effekt på sjön Stora Lonoks i och med att Aktiivikeskus fått ny verksamhet. Mängden avloppsvatten till reningsverket har börjat begränsas och åtgärderna för att skydda miljön fortsätter. Uppföljningen av situationen har effektiverats.


Den 13 augusti 2015 fick NTM-centralen i Nyland ett meddelande från Kyrkslätts kommun om att man kommer att använda rekreationscentret Aktiivikeskus i Evitskog i Kyrkslätt som mottagningscentral och inkvartera 250–300 personer där. Aktiivikeskus ligger inte på Kyrkslätts vattenförsörjningsverks avloppsområde, utan har ett eget avloppsreningsverk. Miljötillståndet för reningsverket har beviljats för verksamhet där reningsverkets belastning kommer från 160 personer (s.k. personekvivalent) och tillståndet övervakas av NTM-centralen i Nyland.

Eftersom det fanns en möjlighet att reningsverkets användning skulle vara i strid med tillståndet, kontaktade NTM-centralen i Nyland tillståndsinnehavaren Kirkkonummen Aktiivikeskus Kiinteistö Oy som äger byggnaden, och lade den 21 augusti 2015 fram en begäran om redogörelse för omedelbara åtgärder för att begränsa avloppsvattenbelastningen som reningsverket hanterar så att det motsvarar tillståndsbeslutet. Därtill bad man om en utredning om åtgärder för att öka reningsverkets kapacitet och för att ändra miljötillståndet, om verksamheten ska fortsätta som den är nu.

Den 23 augusti 2015 genomfördes ett inspektionsbesök på reningsverket. Vid inspektionen konstaterade man att reningsverket fungerar, men resultaten från proverna som togs var usla. Resultaten överskred dock inte de gränsvärden per prov som fastställts genom förordning. Under inspektionsbesöket kunde man också tillsammans med de olika parterna skissa upp åtgärder i enlighet med begäran om redogörelse.

Den begäran om redogörelse som NTM-centralen i Nyland lade fram tillfredsställde inte miljöskyddsmyndigheten i Kyrkslätts kommun, som gjorde ett anhängiggörande i enlighet med miljöskyddslagen om att verksamheten ska avbrytas när avloppsvattenmängden överskrider reningsverkets kapacitet. Det begärdes ett bemötande av detta från fastighetsägaren i enlighet med miljöskyddslagen.

Den begärda redogörelsen och bemötandet lämnades in den 10 september 2015 och för att vidta de åtgärder som föreslogs i dem för att begränsa belastningen, hade torrtoaletter för 240 personer förts till platsen redan den 4 september 2015. I redogörelsen lades dessutom konsultens planer på att effektivisera reningsverkets verksamhet fram tillsammans med en uppgift om att en ansökan om ändring av miljötillståndet hade lämnats in till tillståndsmyndigheten. Styrningen och skötseln av reningsverket hade också överlåtits till yrkesaktörer.

Bemötandet med anledning av anhängiggörandet lade alltså fram begränsning av belastningen genom den redan genomförda lösningen med torrtoaletter och därför reserverades miljöskyddsmyndigheten i Kyrkslätts kommun ett tillfälle att ge en motförklaring. Ingen motförklaring lämnades in.

När de nödvändiga redogörelserna för att avgöra ärendet hade lämnats in, gav NTM-centralen i Nyland den 23 september 2015 fastighetsägaren en uppmaning om att verka i enlighet med redogörelsen, det vill säga begränsa belastningen på reningsverket med hjälp av torrtoaletter och att effektivisera reningsverkets funktion. Därtill uppmanade man att prover skulle tas tre gånger så ofta för att konstatera att åtgärderna har effekt och rapportera om dem månatligen till tillsynsmyndigheten.

NTM-centralens beslut av den 24 september 2015 med anledning av anhängiggörandet avslår kraven från miljöskyddsmyndigheten i Kyrkslätts kommun, eftersom de förutsättningar som fastställs i miljöskyddslagen inte uppfylls och för att tillbörliga åtgärder för att begränsa avloppsbelastningen på reningsverket redan har inletts. Åtgärdernas effekt följs upp med provtagning i enlighet med uppmaningen från NTM-centralen.

 


Ytterligare information:
Överinspektör Ari Kangas, ari.kangas(at)ely-keskus.fi, 0295 021 401


Regional information