Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Nya Rävsundsbron föreslås placeras öster om den nuvarande (NTM-centralen i Egentliga Finland)

Arbetet med att ta fram en utredningsplan för den nya Rävsundsbron inleddes sommaren 2015. I utredningsplanen har olika sträckningar och konstruktionstyper för den nya bron samt behövliga vägarrangemang utretts. Uppgörandet av utredningsplanen är nu framme vid valet av alternativ. Alternativet att placera bron öster om den nuvarande har konstaterats vara en bättre lösning bland annat med tanke på arrangemangen vid en eventuell västra omfartsväg i S:t Karins. Bron föreslås bli en kombination av en stålbalkbro och en snedkabelbro. Den nya bron kräver en planändring på Pargas sida av Rävsundet. Pargas stad inleder arbetet med att ändra delgeneralplanen för Kirjalaön samtidigt som planeringen av bron fortsätter. Om planeringslösningarna för bron och konsekvenserna av dem informeras i augusti.

Utredningsplanen är framme vid valet av alternativ

I utredningsplanen har olika sträckningar och konstruktionstyper för den nya bron samt behövliga vägarrangemang utretts. En placering på båda sidor om den nuvarande bron i dess omedelbara närhet har utretts som alternativ. Alternativet att placera bron öster om den nuvarande har konstaterats vara den bästa lösningen bland annat med tanke på arrangemangen vid en eventuell västra omfartsväg i S:t Karins. Om den nya bron placeras öster om den nuvarande blir dessutom avståndet större till den gamla brobanken där jordmånen är problematisk. Det finns även mer utrymme för en byggarbetsplats på östra sidan av den nuvarande bron.

Som brotyper har man undersökt snedkabelbro och stålbalkbro. Förslaget är att den nya Rävsundsbron ska bli en kombination av dem, stålbalkbro på Pargassidan och snedkabelbro vid bromynningen på Kustösidan. Pylonernas placering är friare på en snedkabelbro än på en balkbro, och detta underlättar den tekniska planeringen av bron över den djupaste delen av sundet. Det anses även allmänt att en snedkabelbro ser bättre ut.

I utredningsplanen har också alternativet med att bygga en tunnel retts ut, men utöver kostnaderna har en tunnel konstaterats vara problematisk bland annat med tanke på den tunga och lätta trafiken samt specialtransporter.

Brons miljökonsekvenser har retts ut bland annat med hjälp av en flödesmodell av vattnet i sundet, och i vår ska det göras naturutredningar för noggrannare planering. Om planeringslösningarna och konsekvenserna av den nya bron informeras i augusti.

Ny bro kräver en ändring av generalplanen

Det behövs även en planändring på Pargas sida av sundet för att kunna bygga en ny bro. Pargas stad inleder arbetet med att ändra delgeneralplanen för Kirjalaön samtidigt som planeringen av bron fortsätter, eftersom den nya bron och tillhörande vägarrangemang förutsätter att delgeneralplanen för området ändras. Programmet för deltagande och bedömning i samband med planläggningen ska publiceras på stadens webbplats. I planläggningen utnyttjas det material som samlats in och den konsekvensbedömning som gjorts under utredningsplaneringen av bron och materialet kompletteras vid behov. Planutkastet hålls framlagt offentligt i höst och det är meningen att planförslaget ska bli klart i början av 2017. Målet är att ändringen av delgeneralplanen ska godkännas i stadsfullmäktige före sommaren 2017.

Rävsundsbron är porten till skärgården

Skärgårdsvägen (landsväg 180) är den enda vägförbindelsen till Åbolands skärgård. Rävsundsbron som ligger invid gränsen mellan S:t Karins och Pargas är så småningom i slutet av sin livslängd och därför måste en ny bro byggas inom 15 år. Bron är av stor betydelse för Pargas stad och stadsborna samt för näringslivet i skärgården. På andra sidan broförbindelsen verkar storindustri. För industritransporterna är det väldigt viktigt att bron fungerar. Bron trafikeras av över 10 000 fordon per dygn, varav över 600 är tunga fordon.  Under sommaren ökar trafikmängden med upp till 15 procent. För turismen skapar bron ett första intryck av att man har kommit till skärgården. 

YTTERLIGARE INFORMATION:

- Om projektet: NTM-centralen i Egentliga Finland, projektchef Matti Kiljunen, tfn 029 5022 796 och projektets webbplats (på finska)
Om planläggningen: Pargas stad, planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888 och stadens webbplats (kungörelser)


Regional information