Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Utredningsplanen för nya Rävsundsbron presenteras för allmänheten den 13 januari 2016 i Pargas (NTM-centralen i Egentliga Finland)

Utredningsplanen för nya Rävsundsbron presenteras för allmänheten den 13 januari 2016 kl. 18–19.30 i fullmäktigesalen i stadshuset i Pargas på adressen Strandvägen 28. Evenemanget är öppet för alla intresserade. Under evenemanget presenterar man bro- och tunnelalternativ samt genomförda utredningar, varpå allmänheten kan diskutera projektet tillsammans med planerarna.

Man började utarbeta utredningsplanen i oktober och hittills har man undersökt alternativa linjer för bron, brotyper och tunnelalternativ. Man har bedömt konsekvenserna för de olika alternativen ur ett trafikperspektiv samt med tanke på trafiksäkerheten, teknisk genomförbarhet, byggnads- och underhållskostnader och buller. Också alternativens inverkan på landskapet, människors mobilitet samt tomter och markanvändningen har bedömts. Naturutredningar, flödesmodeller och utredningar över byggnadsbestånd görs på våren.

Man har undersökt brolinjer som ligger öster eller väster om den nuvarande bron. Som brotypsalternativ har man undersökt snedkabelbro och samverkansbro. En snedkabelbros utseende påminner en aning om en hängbro och den skulle utgöra ett tydligt landmärke, medan en samverkansbro har ett vanligare utseende.  Av befintliga broar är till exempel Lövö bro en samverkansbro. En snedkabelbro skulle ha färre pelare och således längre spännvidder än en samverkansbro. Alternativen har också olika längdprofiler, det vill säga hur brant stigning bron har. Höjdalternativen för broarna är 13, 16 och 18 meters fri höjd. I båda alternativen är den planerade bron bredare än den nuvarande. Det förekommer inte några större skillnader i vägarrangemang mellan de två alternativen. I båda alternativen beaktar man dock möjligheten att ansluta till S:t Karins västra omfartsväg.  I fråga om tunnelalternativet har man undersökt preliminära längdprofiler, det vill säga hur brant vägen in i tunneln är, och var tunnelns öppningar placeras.   

Alternativet att utreda närmare avgörs i januari 2016. Utredningsplanen blir färdig i sin helhet i oktober 2016.  De första utkasten till broalternativen presenteras på projektets webbplats.

Ytterligare information: NTM-centralen i Egentliga Finland, projektchef Matti Kiljunen, tfn 0400 275 572


Regional information