Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Trafikeringsbegränsningar för Rävsundsbron för att säkerställa brons livscykel (NTM-centralen i Egentliga Finland)

Man är tvungen att införa trafikeringsbegränsningar för Rävsundsbron på landsväg 180 för att kunna trygga trafikeringen av bron tills dess att bron förnyas. Hastighetsbegränsningen sänks till 70 km/h och för tunga fordon införs ett minimiavstånd på 60 meter. Begränsningarna visas med trafikmärken och träder i kraft så snart som trafikmärkena har placerats ut vid vägen. Den preliminära tidtabellen är januari 2015.

Genom att införa ett minimiavstånd mellan tunga fordon strävar man efter att förhindra att det kör flera långtradare efter varandra och i närheten av varandra på bron. På så sätt minskas den lokala belastningen på bron. Läget har blivit brådskande på grund av reformen av fordonsförordningen, enligt vilken fordonens vikt ökar. Bron är i skedet för så kallad kontrollerad slutanvändning och det bedöms att den måste tas ur bruk cirka 2025–2030. Förnyelsen av bron innebär en lång process och målet är att bron ännu ska kunna trafikeras av tung trafik i cirka tio år. Man bör begränsa utmattningsbelastningen på brons stålkonstruktioner eftersom man då kan undvika striktare begränsningar i det här skedet.

Vid granskningen av till exempel vattenisoleringar och ytmålningar konstateras att bron i sig inte är i dåligt skick, men det har upptäckts skador till följd av brons ålder, det vill säga utmattning i bärande konstruktioner. Detta syns inte lika tydligt som till exempel hängande räcken, men är en faktor som försämrar brons bärighet. Bron har planerats enligt fordonsbelastningen på 1950–60-talet, som var avsevärt mindre än i nuläget. Bron står under fortgående monitorering, varvid man kontinuerligt kan följa dess belastningstillstånd. På våren kommer man dessutom att börja med automatisk mätning av fordonens massa på bron. Om de begränsningar som nu är nödvändiga inte följs och bron fortsätter skadas i allt snabbare takt är man tyvärr tvungen att begränsa användningen ytterligare och öka trafikövervakningen. För ifrågavarande bros del är viktbegränsning den sista utvägen.

Rävsundsbron, som är belägen på Skärgårdsvägen, är en hängbro som färdigställdes 1964. Den nuvarande brons längd är 287 meter och den fria höjden 11 meter. Trafikmängden över bron är cirka 10 600 fordon/dygn, varav antalet tunga fordon är cirka 610 st. På sommaren ökar trafikmängden med cirka 15 procent vilket ökar belastningen på bron. Skärgårdsvägen är den enda förbindelsen till Åbolands skärgård. Pargas industri är viktig för hela landet eftersom den cement som används som råvara i betong bland annat vid byggande nästan uteslutande kommer från produktionsanläggningar i Pargas. Bron måste förnyas inom senast 15 år. Det lönar sig inte att reparera bron eftersom det skulle bli dyrare än att bygga en ny. Byggandet av en ny bro innebär en lång process som omfattar generalplanering, en eventuell miljökonsekvensbedömning (MKB), tillstånd i enlighet med vattenlagen, planering av vägar och byggnader samt byggande. Generalplaneringen inleds våren 2015. I framtiden kommer det emellertid att behövas skild finansiering för fortsatt planering och genomförande av projektet.

Ytterligare information: NTM-centralen i Egentliga Finland, trafiksäkerhetsingenjör Jaakko Klang, tfn 0400 824 207 och broingenjör Jari Nikki, tfn 0400 821 596


Regional information