Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Anläggning av gång- och cykelväg förbättrar trafiksäkerheten på Flygfältsvägen i Kronoby (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Kronoby kommun låter en vägplan utarbetas för anläggningen av en gång- och cykelled längs Flygfältsvägen (landsväg 748). Leden placeras längs Flygfältsvägens södra sida mellan Wikarsvägen-Såkavägen. Senare kan en underfart för lättrafik anläggas vid Wikarsgränd och leden kan fortsättas från Såkavägen till Söderpårasvägen. Anläggandet av gång- och cykelleden förbättrar säkerheten för skolbarn, områdets invånare, samt för trafiken till flygfältet.

En vägplan behövs för att de landområden som krävs för anläggandet av gång- och cykelvägen ska kunna övertas av väghållaren. På våren 2014 var de preliminära planerna till påseende i Kronoby kommun och respons av dessa erhölls. På basen av responsen beslöt kommunen, att gång- och cykelleden kommer att placeras på södra sidan av Flygfältsvägen (lv 748). I huvudsak anläggs leden skilt från körbanan, bakom en ca 3 – 5 m bred skiljeremsa. Vid trånga ställen anläggs leden upphöjd intill körbanan. Vid Wikarsvägens korsning och Påras skola anläggs dessutom mittrefuger för att underlätta korsning av vägen. Vid Libik bör en ca 150 m lång sträcka av körbanan flyttas, för att gång- och cykelleden ska rymmas utan att behöva riva byggnader. 

Samtidigt saneras utfallsdiken och vägtrummor, dessutom reserveras tillräckligt med utrymme för att möjliggöra underhåll av diken. Den befintliga vägbelysningen bör ställvis regleras genom att flytta på lyktstolpar eller genom förnyande av dessa.

För genomförandet av vägplanen bör detaljplanen ändras vid Flygfältsvägen. Samtidigt reserveras mark för en underfart som förlänger Wikarsgränden. På grund av vägplanen bör inga byggnader rivas, men en stocklada bör flyttas. Ställvis bör träd på gårdar avverkas och häckar flyttas eller förnyas. Anslutningar till gårdar och åkrar förblir nästintill oförändrade. Hastighetsbegränsningen förblir 60 km/h på Flygfältsvägen, förutom vid Påras skola, där hastighetsbegränsningen blir 50 km/h.

Planen förbättrar gång- och cykeltrafiksäkerheten för skolelever och områdets invånare. Även trafiken till flygfältet blir mer smidig och trafiksäkerheten förbättras, när den lätta trafiken flyttas till en egen trafikled.  

Planens kostnadsberäkning är 923 000 euro, vilken Kronoby kommun står för. Förverkligandet kan påbörjas tidigast på hösten 2015, om finansieringen säkras.

Vägplansutkastet presenteras för allmänheten på tisdagen den 20.1 kl. 15 - 17 vid Kronoby kommunhus i styrelserummet. Påpekan angående planen kan även lämnas in senare under våren när planen kommer till påseende i kommunen.

Ytterligare upplysningar    

  • Bernt Storbacka, teknisk chef, Kronoby kommun, tfn 040 714 2187
  • Pasi Kivioja, projektchef, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 050 380 6572
  • Mikko Uljas, planerare, Ramboll, tfn 0400 665 719

Regional information