Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Under sommaren utreds om skogsdikningsområden lämpar sig för att hålla kvar flödesvatten (landskapen i Österbotten)

I Kyro älvs och Lappo ås avrinningsområden fortsätter man att söka nya metoder för att hålla kvar flödesvatten i avrinningsområdet. Under tidigare år har man bl.a. kartlagt huruvida områden som tidigare använts för torvproduktion lämpar sig för kvarhållande av flödesvatten. I sommar fortsätter projektet med skogsdikningsområden. Under juni–augusti utreds möjligheterna till att hålla kvar flödesvatten i delavrinningsområden som domineras av dikad skog i Kyro älvs och Lappo ås avrinningsområden.

Att hålla kvar avrinningsvatten på skogsdikningsområden jämnar ut flödet till större vattendrag och minskar på detta sätt risken för översvämningar. Kvarhållandet av vatten kunde genomföras genom att ändra praxis för dikningar samt genom att bearbeta vattenskyddskonstruktioner, dock på så sätt att torrläggningsbehoven inom skogsbruket inte äventyras. Under sommaren kartläggs några lämpliga exempelområden, för vilka man även gör preliminära planer och beräkningar för möjligheterna att hålla kvar vatten. I detta skede är det inte ännu meningen att genomföra åtgärder, utan man bedömer endast möjligheterna för åtgärder. Eventuellt genomförande kunde ske exempelvis i samband med iståndsättningsdikningar. Markägare och aktörer inom skogssektorn som kan tänkas beröras av planeringen, kommer att kontaktas.

Utredningen koordineras av NTM-centralen i Södra Österbotten och för finansieringen står Fonden för Kyro älv, Fonden för Lappo å samt NTM-centralen i Södra Österbotten. Utredningsarbetet görs av NTM-centralens praktikanter Saija Muotio och Kaius Oljemark i samarbete med OTSO skogstjänster, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio och Finlands skogscentral.

Att hålla kvar vatten i avrinningsområdet är en av de centrala åtgärderna som ingår i planerna för hantering av översvämningsrisker i Kyro älv och Lappo å. På lång sikt är målet att få områden där man kan hålla kvar vatten på gamla torvproduktionsområden och inom jord- och skogsbruket, i Kyro älvs avrinningsområden sammanlagt på minst 800 hektar och i Lappo ås avrinningsområden ca 400 hektar.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Gruppchef Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962
  • Praktikant Kaius Oljemark, tfn 0295 027 623
  • Praktikant Saija Muotio, tfn 0295 027 651
  • E-postadresser: [email protected]

Regional information