Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Beläggningsarbetena sommaren 2013 färdigställs (ELY-centralen i Södra Österbotten)

De sista beläggningsarbetena färdigställs enligt tidtabellen i Vasa-trakten och blir klara i slutet av september. I området kring Sideby och Storå blir beläggningsarbetet klart kring mitten av oktober. Under sommaren 2013 har ca 270 km landsvägar och 20 km lättrafikleder belagts på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område. Trafikverket beviljade sammanlagt 14,7 miljoner euro för beläggningar och vägmarkeringar. Finansieringen kunde utökas för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten genom interna överföringar inom ansvarsområdet för trafik och infrastruktur och den totala summan som kunde användas för underhållsarbeten var 16 miljoner euro.

Skanska Asfaltti Oy färdigställer beläggningsarbetena som ingår i entreprenaden för beläggning av landsvägar år 2013 enligt tidtabellen, d.vs. före slutet av september. Under vecka 39 beläggs Vasa förbindelseväg mellan cirkulationsplatsen i Hemstrand och Gerby, då vägytan som rätats ut beläggs med en s.k. tyst beläggning. Samma vecka repareras ännu beläggningar i korsningar i Laihela. 

I södra delen av verksamhetsområdet är det NCC Roads Oy som ansvarar för entreprenaden och beläggningsarbetena färdigställs i mitten av oktober i området mellan Härkmeri, Sideby och Heden samt Storå, Vanhakylä och Päntäne.

Beläggningsprogrammet för år 2014 utarbetas som bäst i enlighet med Trafikverkets resultatstyrning. Enligt de preliminära uppgifterna skulle Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ha ca 14 miljoner euro till förfogande för beläggningar och vägmarkeringar. Detta innebär ca 0,7 miljoner euro mindre än år 2013 och med beaktande av de interna överföringarna 2 miljoner euro mindre än år 2013. Finansieringen av beläggningar minskar i hela landet med ca 4 % (6 miljoner euro) från år 2013 till år 2014. På Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område innebär detta att beläggningsprogrammet omfattar 150–200 km vägar år 2014. Totalt finns det 6000 km belagda landsvägar, varav 380 km årligen förfaller.

Enligt Trafikverket kommer köpkraften för underhållet (beläggningar, vägmarkeringar) att sjunka med 7–12 % från år 2012 till år 2017 för de olika trafikformerna. Mest sjunker köpkraften inom väghållningen, trots eventuell tilläggsfinansiering under år 2016–2017. Nedskärningarna riktas till åtgärder, vars konsekvenser för hela trafiken är så små som möjliga. Detta innebär bl.a. att underhållsreparationer på banor med liten trafik, förnyandet av beläggningar på landsvägar med liten trafik och reparationer av tjälskador på grusvägar kommer att minimeras. Lappningsarbetena på belagda vägar kommer att öka.

I hela landet lades under år 2013 ny beläggning på endast ca 2200 km vägar, medan motsvarande siffra t.ex. år 2009 var 3500 km. Enligt Trafikverkets preliminära finansiering för basunderhållet av trafikleder skulle finansieringen år 2017 räcka till endast 1800 km vägar, trots att målnivån är 4000 km.

Tilläggsuppgifter:

  • Direktör Anders Östergård, tfn 0295 027 766

Tilläggsuppgifter om beläggnings- och vägmarkeringsarbeten på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område:

  • Ingenjör Timo Kulmala, tfn 0295 027 729

Regional information