Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Handels- och föreningsregistrens kundtjänst koncentreras till Patent- och registerstyrelsen

Handels- och föreningsregistrens kundtjänst och magistratens uppgifter som rör bostadsaktiebolag koncentreras till Patent- och registerstyrelsen. Ur kundernas synvinkel tryggas en jämn kvalitet på handläggningen och rådgivningen när de personliga besöken i framtiden minskar betydligt i och med att elektroniska tjänster införs. Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling har bifallit reformen på förslag av arbets- och näringsministeriet den 11 juni 2014.

Avsikten är att reformen träder i kraft i slutet av 2015. Från och med nämnda datum handlägger magistraterna samt närings-, trafik- och miljöcentralerna inte längre ärenden som har samband med handels- och föreningsregistren. Magistraterna behandlar inte heller anmälningar om bostadsaktiebolag.

I maj 2014 ordnades det ett remissförfarande i ärendet. I remissyttrandena fick både förslaget att koncentrera servicen till Patent- och registerstyrelsen och förslaget att behålla servicen vid magistraterna bifall.

Läs mera:

 


Regional information