Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Splittringen av tillväxttjänsterna bekymrar de nuvarande ansvariga aktörerna

Lagen om regionutveckling och tillväxttjänster bereds som bäst. Lagen syftar till en modern arbetsmarknadspolitik, i vilken kunden, och inte förvaltningen, ligger i fokus. Det finns avvikande åsikter förknippade med ansvaret att ordna tillväxttjänsterna, eftersom stora städer har uttryckt sin vilja att ordna dem själv. I de nuvarande ansvarsorganisationerna, dvs. NTM-centralerna och TE-byråerna, anses det inte vara förnuftigt att splittra ansvaret. Därför har aktörerna uttryckt sitt gemensamma bekymmer för en eventuell kompromisslösning. De nuvarande aktörerna anser att en sådan lösning skulle ha många återverkningar som ger upphov till allvarliga bekymmer.

En kompromisslösning skulle tillföra en ny förvaltningsinstans, en samkommun, vid sidan av landskapen och göra ordnandet av tillväxttjänsterna mycket rörigt. I praktiken betyder det en övergång från en tvåstegsförvaltning till en fyrstegsförvaltning. Samtidigt går vi bakåt i förhållande till reformens marknadsbaserade synsätt. Det är sannolikt att kommunerna och samkommunerna själv vill vara den primära tjänsteproducenten. Strukturfonderna skulle bli kvar i landskapen, trots att de är en väsentlig del av tillväxttjänsterna, vilket ytterligare splittrar aktörerna allt mer ur kundens synvinkel. Tillväxttjänster för svårsysselsatta personer drivs också längre bort från hälsovårdsreformen, trots att synergieffekterna inom landskapet är uppenbara.

Eventuell uppdelning av ansvaret för ordnandet av tillväxttjänsterna skapar splittrade och regionalt ojämlika företags- och arbetskraftstjänster och skulle även förlama verkställandet av sysselsättnings- och näringspolitiken. Överlappande arrangemang ökar kostnaderna och medför stora utmaningar för utvecklingen av elektroniska och kundrelaterade tjänster. Utöver regional ojämlikhet riskeras också principen om kundernas likvärdighet inom landskapets gränser. Lösningen försvårar också tillgången till arbetskraft och främjandet av arbetskraftens rörlighet. Olika lösningar i landskapen för att ordna tillväxttjänsterna försvårar företagens förmåga att gestalta regionala partners i rekryteringen av kunnig arbetskraft.

Innan denna lösning slås fast hoppas vi ännu att man fördjupar sig i återverkningarna av den.

Bifogat ställningstagandet som NTM-centralernas överdirektörer har gett om ordnandet av tillväxttjänsterna, med vilket även TE-byråerna och UF-centret sammanfaller. (på finska)

Mer information

  • Mika Soininen
    Ordförande för NTM-centralernas överdirektörer år 2017
    NTM-centralen i Södra Österbotten
    Tfn 0295 027 403

 

 


Regional information