Regional information

Nyheter 2022

Kampanj ska uppmärksamma insjölaxens nödläge

Den akut hotade insjölaxen, som lever i sjöarna Saimen och Pielisjärvi, löper reell risk att dö ut. Under de senaste fem decennierna har beståndet av insjölax varit fullständigt beroende av odling och utplanteringar. Jord- och skogsbruksministeriet invigde kampanjen Pelastetaan järvilohi (Rädda insjölaxen) genom att samla centrala aktörer till ett gemensamt evenemang för att söka lösningar på situationen.

Insjölaxen har under de senaste årtiondena drabbats av många svårigheter.  Byggande i vattendrag har stängt av vandringsvägar, insjölaxen har fiskats för mycket i förhållande till beståndets storlek, och fiskodlingarnas problem med vattenmögel har förstört massiva mängder avelsfisk och sättfisk. Vattenmögelproblemet är en mycket stor utmaning, eftersom populationen redan i fem decenniers tid har hållits vid liv genom utplanteringar. Utan utplanteringar skulle insjölaxen redan ha dött ut.

För att insjölaxen ska räddas krävs ihärdigt arbete i flera årtionden. Målet med kampanjen och det evenemang som ordnades den 14 mars är att rikta uppmärksamhet mot insjölaxens svaga tillstånd och få centrala aktörer att diskutera med varandra och söka lösningar på situationen. 

För att insjölaxen ska räddas måste det vidtas många åtgärder som kräver långsiktighet och ihärdighet. Det bör iståndsättas och anläggas fler lekområden för insjölaxen, och den behöver också vandringsvägar både upp- och nerströms. Fiskodlingens vattenmögelproblem behöver åtgärdas, vilket kräver forskning och pilotprojekt. Också fisket är något som bör uppmärksammas: insjölax borde inte över huvud taget fiskas i Saimen och Pielisjärvi.

Läs mer:

Kampanj ska uppmärksamma insjölaxens nödläge (jord- och skogsbruksministeriet pressmeddelande 14.3.2023, mmm.fi)