Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Regionala samarbetsgrupperna har startat sitt arbete enligt lagen om fiske (Egentliga Finland, Sydöstra Finland, Nyland, Södra Österbotten, Österbotten)

Egentliga Finlands NTM-centralens Fiskerienhet har konstituerat sammanlagt fyra inom sitt verksamhetsområde längs kusten: Syd-Östra Finlands, Nylands, Sydvästra Finlands och Södra-o mellersta Österbottens o Österbottens samarbetsgrupperna. Sista öppningsmötet hölls i Vasa fredagen den 13 maj.

Den regionala samarbetsgruppen för fiskerinäringen har sammankallats i enlighet med lag om fiske (379/2015). Inom ramen för nämnda lag deltar samarbetsgruppen i ordnandet av fiskerinäringen inom sitt verksamhetsområde. Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral ansvarar för ordnandet av verksamheten. Samarbetsgruppens verksamhetsområde framgår ur det bifogade kartmaterialet, men områdets gränser kan justeras bl a efter fiskeriområdesindelningen. I förslaget till fiskeriområdesindelning behöver man inte noggrant följa samarbetsgruppens verksamhetsområdes- eller förvaltningsmässiga gränser utan man kan beakta tex vattendragsområden.

Egentliga Finlands NTM-centrala utnämner samarbetsgruppen för 5 år i taget. Den första mandatperioden började den 1.5.2016 och upphör den 30.4.2021.

Som ordförande för samarbetsgruppen fungerar NTM-centralens fiskerichef eller av denne utsedd tjänsteman inom fiskerinäringen. Som sekreterare fungerar en av NTM-centralen utsedd tjänsteman.

Samarbetsgruppens medlemmar representerar fiskeområden, fiskerihushållnings- och miljöorganisationer, forskning, förvaltning och landskapsförbund inom samarbetsgruppens verksamhetsområde. Medlemmarnas organisationer svarar för sin representanters samtliga möteskostnader.

Samarbetsgruppens uppgifter

NTM-centralen leder samarbetsgruppens arbete och dess uppgifter är att bistå vid skötseln av ärenden inom fiskerinäringen, samarbete och nyttjandet av forskningsrön. Under år 2016 uppgör gruppen ett förslag till fiskeriområdesindelning för NTM-centralen. Därtill tar gruppen initiativ samt kommer med förslag för ordnandet av fisket och skötseln av fiskbestånden. Samarbetsgruppen bedömer fiskeriområdenas nyttjande- och vårdplaner samt de åtgärder som föreslås i dessa. Därtill samordnar gruppen de åtgärder som förslås i de nationella vårdplanerna för fiskresurserna med de områdesvisa nyttjande- och vårdplanerna.

Tilläggsinformation:

ledande fiskeriexpert Markku Marttinen                 0295021103

fiskeribiolog                Mikko Koivurinta                 0295021080

fiskerimästare            Vesa Vanninen                    0295029095

fiskerimästare            Niklas Ulenius                     0295023026

fiskerimästare            Kyösti Nousiainen               0295028602


Regional information