Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Transportdokument för fiskpartier och hur de ska lämnas in till myndigheten

Artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 som gäller ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken har gällt sedan år 2009. Enligt denna artikel ska ett transportdokument som gäller fiskpartiet översändas till myndigheten, om fiskpartiet transporteras före vägningen eller den första försäljningen. Europeiska kommissionen har lagt fram ett krav om att denna lagstiftning också ska verkställas i Finland.

Den behöriga myndigheten i Finland är NTM-centralen i Egentliga Finland. NTM-centralen förutsätter att transportdokument skickas in för fiskpartier på så sätt som sägs i denna anvisning.

 • Rapporteringsskyldigheten gäller fiskpartier som transporteras från landningsplatsen till en annan plats och som inte omfattas av en inlämnad anmälan om förstahandsuppköp eller övertagande. Dessa fiskpartier ska ända fram till den första försäljningen åtföljas av ett dokument som upprättats av transportören.
 • Transportören ska inom 48 timmar från att fiskpartiet lastades skicka uppgifter om transporten (transportdokument) till NTM-centralen. Transportören ansvarar alltid för att fiskpartiet åtföljs av ett transportdokument och att transportdokumentet skickas till NTM-centralen. Bestämmelser om det finns i den ovan nämnda EU-förordningen. Om det är försäljaren eller uppköparen av fiskpartiet som i praktiken också svarar för transporten, så är det denna som skickar dokumentet till NTM-centralen. 
 • På nationell nivå bereds en ändring av påföljdslagen 1188/2014 enligt vilken skyldigheten att skicka transportdokument fr.o.m. 1.12.2022 inte gäller transporter på sträckor under 20 km mätt från landningsplatsen till destinationen då fiskpartier transporteras från under 12 m fiskefartyg och transporten sker före den första försäljningen och endast inom Finland.

Nedan presenteras handlingsmodeller vid olika slags fiskpartitransporter:

 • Om en kommersiell fiskare själv transporterar sin fångst eller beställer transport för sin fångst före den första försäljningen eller övertagandet, är den kommersiella fiskaren i egenskap av transportör ansvarig för transportdokumentets upprättande, innehåll och inlämnande. Fr.o.m. 1.12.2022 gäller skyldigheten inte transporter på sträckor under 20 km mätt från landningsplatsen till destinationen då fiskpartier transporteras från under 12 m fiskefartyg och transporten sker före den första försäljningen och endast inom Finland.
 • Om en förstahandsuppköpare hämtar fiskpartiet eller beställer en transport av fiskpartiet från landningsplatsen, fiskarnas kylförvarings- eller hanteringslokaler och den första försäljningen inte sker på lastningsplatsen, är förstahandsuppköparen i egenskap av transportör ansvarig för transportdokumentets upprättande, innehåll och inlämnande. Fr.o.m. 1.12.2022 gäller skyldigheten inte transporter på sträckor under 20 km mätt från landningsplatsen till destinationen då fiskpartier transporteras från under 12 m fiskefartyg och transporten sker före den första försäljningen och endast inom Finland.
  • Obs! Ifall fiskpartiet har vägts och den första försäljningen sker på lastningsplatsen, finns det ingen skyldighet att lämna in ett transportdokument.
 • Om fiskeriprodukterna transporteras från landningsplatsen till en annan medlemsstat, ska fiskpartiet i fråga vägas i den medlemsstat där fångsten har landats. Utgångspunkten är att avsändaren av fiskpartiet ser till att vägningen sker vid rätt tid och att uppgifterna skickas in. Avsändaren av fiskpartiet ska skicka uppgifter om vägningen samtidigt med transportdokumentet.

Ett transportdokument som gäller transporter av fiskpartier ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • försändelsens/försändelsernas destination
 • transportfordonets registernummer
 • Yttre-beteckningen och namnet på det fiskefartyg som landade produkterna,
 • FAO:s trebokstavskod för varje art
 • det relevanta geografiska området (t.ex. Bottniska viken) där fångsterna togs
 • mängder av varje art som transporteras uttryckt i kilogram i produktvikt och uppdelade efter typ av produktform, för lax även antalet
 • mottagarens eller mottagarnas namn och adress
 • plats och datum för lastningen

Transportdokumentet ska inlämnas till NTM-centralen i Egentliga Finland på följande sätt:

 • Uppgifterna lämnas i första hand elektroniskt fr.o.m. december 2022;
  • Om transporten sköts av en kommersiell fiskare, kan denna lämna in uppgifterna i transportdokumentet via det elektroniska fångstanmälningssystemet. Uppgifterna registreras under försäljningsuppgifter i landningsdeklarationen i de fält som finns för ändamålet, bl.a. specifika uppgifter om transportfordonet.
  • Om det är förstahandsuppköparen som svarar för transporten, kan denna lämna in uppgifterna i transportdokumentet via det elektroniska systemet för uppköpsanmälningar (kakeweb). Uppgifterna registreras i samband med anmälan om uppköp eller övertagande, i de fält som finns för ändamålet, bl.a. specifika uppgifter om transportfordonet.
 • Transportdokumentet kan också skickas till enheten för fiskeritjänster vid NTM-centralen i Egentliga Finland per e-post till  saalisilmoitukset@ely-keskus.fi eller per post till PB 236, 20101 ÅBO.

I 49 § i lagen om påföljder (1188/2014) stadgas om påföljderna gällande försummelser av anmälningsplikten;

26) Underlåter att iaktta bestämmelserna om ifyllande eller inlämnande av transportdokument till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 68 i rådets kontrollförordning eller enligt 28 a § i denna lag.  (Fram till den 30.11.2022, 49§ punkt 28)

Läs mer

Transportdokument för fiskpartier och hur de ska lämnas in till myndigheten (25.10.2022, sttinfo.fi)