Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Två landsomfattande projekt har valts ut för att få finansiering (NTM-centralen)

​Närings-, trafik- och miljöcentralerna har valt de landsomfattande projekt som år 2016 kommer att få finansiering från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Beslutet togs av en grupp med företrädare för alla närings-, trafik- och miljöcentraler. Inom tidsfristen kom det in nio ansökningar om projektfinansiering. Bland dessa projekt valdes det fram två som bäst lämpar sig till landsomfattande projekt. En ansökan ska behandlas senare.

I september inleddes en idéefterlysning som ledde till 55 projektidéer. Av dessa gällde 20 temaområdet Att stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft och utveckla exportmöjligheter och 35 temaområdet Digitalisering i utveckling av tjänster och företagsverksamhet.

De utvalda projektens kostnadsförslag och omfattning ska jämföras med de tillgängliga medlen. Projektspecifika kostnadsförslag med ändringar fastställs senare. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland tar beslut om finansieringen under 2016.

Dessa projekt beviljas finansiering:

 

Virtuell natur

Projektet ska öka antalet turister på natur- och landsbygdsresor samt utveckla den digitala kompetensen. Virtuell natur är en digital uppsättning tjänster som förenar den finska naturens starka sidor och möjligheter både på nätet och i resmålet och skapar lockande digitala upplevelser. Projektet är ett pilotförsök med virtuella, digitala och "spelaktiga" naturupplevelser som återges i en skala som gör att man kan känna likadana virtuella naturupplevelser på olika håll i landet.

Sökande: Lahtis yrkeshögskola
I samarbete: Östra Finlands universitet, Haaga-Helia yrkeshögskola, Karelia yrkeshögskola
Kontaktperson: Taru Oravala, Lahtis yrkeshögskola, tfn 044 708 0554, [email protected]

 

Arktiska aspekter som konkurrensfördel i export av livsmedel – mervärdesfaktorer, koncept och användning på exportmarknaden

Projektets syfte är att utveckla den finska livsmedelsbranschens exportmöjligheter genom att skapa en konkurrensfördel av arktiska aspekter och det mervärde som dessa medför. Projektet samlar ihop mervärdesfaktorer och starka sidor som bygger på vårt nordliga läge och bildar ett arktiskt koncept. Konceptet kan sedan användas av landsbygdens lantbruks- och livsmedelsföretagare för att differentiera sina produkter, effektivisera marknadsföringen och identifiera nya affärs- och marknadsföringsmöjligheter. Projektet producerar och förmedlar information samt ger företag redskap för hur företagarna kan dra fördel av det arktiska både i hemlandet och på exportmarknaden.

Sökande: Naturresursinstitutet
I samarbete: Ruokatieto Yhdistys ry, Reilua.fi
Kontaktperson: Jaana Kotro, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6703, [email protected]
 

Ansökan om finansiering för detta projekt ska behandlas senare:
Finnish food Innovations 2.0 – ett innovations- och produktutvecklingsprojekt för finska mervärdesprodukter för att stärka livsmedelskedjan konkurrenskraft och utveckla exportmöjligheter 2016–2017

 

Mer information: 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland
Timo Kukkonen, utvecklingschef, tfn 0295 025 065
Lassi Hurskainen, sakkunnig, tfn0295 025 046
[email protected]

Sökandena ger också ytterligare information om projekten.

 


Regional information