Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kainuun pohjavesialueet uudelleenrajataan ja luokitellaan (Kainuu)

Kainuun ELY-keskus tarkastaa tulevan kahden vuoden aikana Kainuun alueella sijaitsevan 252 pohjavesialueen rajauksen, ja uudelleenluokittelee ne uudistuneen pohjavesialueita koskevan lainsäädännön mukaisiin luokkiin. Rajausmuutoksista ja uusista pohjavesialueille määritetyistä luokista annetaan kuulutukset kunnittain. Tavoitteena on, että ainakin Kajaanin, Paltamon ja Ristijärven osalta luokituspäätökset tehdään vuoden 2017 aikana. Lakimuutoksen myötä pohjavesialuerajauksiin ja -luokituksiin on sisällytetty osallistumismahdollisuus, joten mielipiteitä muutoksista voi esittää Kainuun ELY-keskukselle 30 vuorokauden kuluessa kuulutusten antamisesta.

Uudistuneessa luokituksessa pohjavesialueet määritetään luokkiin 1, 2, E, 1E ja 2E. Vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet määritetään luokkaan 1, ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet luokkaan 2. E-luokkaan määritetään sellaiset muodostumat, joiden pohjavedellä on merkitystä erityisen tärkeiden pohjavesiriippuvaisten maa- ja pintavesiekosysteemien säilymisen kannalta. Muille pohjavesialueille tarkoitettu III-luokka poistuu, joten siihen määritetyt pohjavesialueet joko siirretään 2-, E- tai 2E-luokkaan tai poistetaan kokonaan pohjavesialueluokituksesta.

Tarkasteltavista muodostumista 53 on aiemmin määritetty vanhentuvan luokituksen mukaiseksi I-luokan pohjavesialueeksi. 159 kohdetta on luokiteltu vedenhankintaan soveltuviksi II-luokan pohjavesialueiksi, ja III-luokan pohjavesialueita on 40.

Pohjavesialueiden rajaukseen ja luokitukseen velvoitetaan lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä lisätyssä luvussa 2a, ja sen on perustuttava parhaaseen saatavilla olevaan hydrogeologiseen tietoon. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset ovat vastuussa toteutuksesta ja pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Luokitustyössä sekä hyödynnetään aiemmin tuotettua aineistoa että tarvittaessa toteutetaan lisäselvityksiä pohjavesialueilla. E-luokan määritystä varten pohjavesiesiintymien vaikutusta ympäristönsä ekosysteemeihin arvioidaan muun muassa kartoittamalla pohjavesiympäristössä viihtyvää lajistoa, kuten joidenkin sammallajien esiintymistä. Sekä muodostumien vedenhankinnallisia edellytyksiä että niiden suojelutarvetta tulee arvioida kuin pohjavesialueet määritettäisiin ensimmäistä kertaa.

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja      Elli Moilanen puh. 040 516 7905

Suunnittelija      Mari Helin puh. 040 524 0870

Sähköpostitse [email protected]

 


Regional information