Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kaarinantien kääntö -hankkeen ympäristövaikutukset arvioitu riittävällä tavalla (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen Kaarinantien kääntö -tiehankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

Hankkeen tarkoituksena on ratkaista Kaarinantien, valtatien 10 ja Turun kehätien liikenteellisen solmukohdan tieverkolliset järjestelyt pitkällä aikavälillä liikenteellisesti toimiviksi ja maankäytön kehittämistavoitteiden mukaisiksi. Keskeisinä ongelmina alueella ovat Kaarinantien ja valtatien 10 liittymän ruuhkautuminen sekä valtatien 10 liikenteellinen toimivuus Kaarinantien ja Kauselan eritasoliittymien välillä. Alueen liikenneturvallisuus on myös huono. Maankäytön kannalta on keskeistä hyvien yhteyksien turvaaminen Avantin teollisuus- ja logistiikka-alueelle Turun kehätien ja valtatien 10 suunnista.

Hankkeessa on tarkasteltu 0-vaihtoehdon lisäksi seuraavia laajennusvaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0+, nykyisen Kaarinantien ja valtatien 10 osuuden parantaminen sekä lisäksi Avantin yhteyksien parantaminen valtatien 10 suuntaan Kauselaan ja pohjoiseen Vanhalinnan alueelle.
  • Vaihtoehto 1, Kaarinantien käännön toteuttaminen Littoisista Avantin kautta valtatielle 10 Vanhalinnan alueelle. Kaarinantien käännön eteläosassa on Littoisten tunneli.
  • Vaihtoehto 1B, kuten vaihtoehto 1, mutta pohjoisosassa on lisäksi Tammen tunneli.
  • Vaihtoehto 2, uusi yhteys kehätieltä Avantista valtatielle 10 Vanhalinnan alueelle (Kaarinantien käännön pohjoisosa). Kaikissa vaihtoehdoissa on oletettu, että Kehätie on parannettu yleissuunnitelman mukaisesti kaksiajorataiseksi eritasoliittymin varustetuksi väyläksi lukuun ottamatta Avantin eritasoliittymää ja Kaarinantien kääntöä.

Vaihtoehdoissa on tutkittu alavaihtoehtoja muun muassa liittymäjärjestelyjen ja tunneleiden ja muiden yksityiskohtien osalta. Lisäksi kaikissa vaihtoehdoissa varaudutaan teknisesti mahdolliseen Valtatien 10 Liedon eteläiseen ohitukseen.

Tarkastelussa ovat mukana kattavasti ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arvioinnissa on eritelty rakentamisaikaiset ja toiminnan aikaiset vaikutukset. Arvioinnissa on hyvin painotettu ja arvioitu lähtökohtaisesti hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia. Tarkastelussa ovat painottuneet ihmisten elinoloihin, meluun, koettuihin luontoarvoihin ja luonnonsuojeluun, kuten liito-oravan elinympäristöihin, liittyvät tekijät. Arviointiselostuksesta on annettu 10 viranomaislausuntoa. Yksityishenkilöt ja yhdistykset ovat esittäneet mielipiteitä kaikkiaan  7 kpl.

Arviointiselostus on asianmukaisesti laadittu ja antaa hyvän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi on yhteysviranomaisen lausunnossa todettu riittäväksi, joskin hankkeen jatkosuunnittelussa on kehotettu tekemään erinäisiä tarkennuksia mm. luonnonsuojelun, ilmanlaadun ja melun huomioon ottamiseksi. Myös mahdollinen tuleva maakuntakaavavaraus ns. Liedon eteläiselle ohitustielle tulee ottaa huomioon Kaarinantien käännön jatkosuunnittelussa.  

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä ELY-keskuksen verkkosivulla:
MT 2200 Kaarinantien kääntö, Kaarina ja Lieto
(ymparisto.fi).

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Petri Hiltunen, p. 0295 022 867


Regional information