Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Joukkoliikenneasiat kiinnostavat Keski-Uudellamaalla (Uusimaa)

Keski-Uudenmaan joukkoliikennekysely toteutettiin sähköisenä internet -kyselynä maaliskuussa 2016. Kysely oli suunnattu Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien asukkaille. Vastaava joukkoliikennekysely toteutettiin Keski-Uudellamaalla viimeksi vuonna 2011, jolloin saatiin noin 900 vastausta. Tämän vuotiseen kyselyyn saatiin yli 3 100 vastausta, eli yli kolminkertainen määrä edelliseen kyselyyn verrattuna.

Vastaajat käyttävät joukkoliikennettä yleisimmin pääkaupunkiseudulle suuntautuvilla matkoilla. Vähäisintä joukkoliikenteen käyttö oli oman kunnan sisäisillä matkoilla. Keski-Uudellamaalla 40 % vastaajista on tyytyväisiä joukkoliikennepalveluihin. Tyytyväisimpiä ollaan Hyvinkäällä ja tyytymättömimpiä Pornaisissa ja Tuusulassa.

Joukkoliikennekysely tehtiin osana Keski-Uudenmaan linja-autolla hoidettavan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittämistyötä, jota Uudenmaan ELY-keskus tekee yhdessä Uudenmaan liiton, alueen kaupunkien ja kuntien kanssa. Vastauksia hyödynnetään Keski-Uudenmaan seudullisen joukkoliikenteen palvelutasomäärityksessä sekä kuntakohtaisesti joukkoliikenteen kehittämistyössä. Kyselyn tulokset ja esitys palvelutasotavoitteista esitellään Keski-Uudenmaan kuntapäättäjille touko-kesäkuun aikana järjestettävissä tilaisuuksissa.


Sopivammat aikataulut lisäisivät joukkoliikenteen käyttöä

Kyselyyn vastanneet mainitsivat tärkeimmiksi palvelutasotekijöiksi vuorojen määrän, aikataulujen sopivuuden sekä aikataulu- ja reittitietojen saatavuuden ja selkeyden internetissä. Vuoden 2011 kyselyn tulokset olivat samansuuntaiset, sillä tärkeimmiksi palvelutasotekijöiksi valittiin tuolloin vuorojen määrä, aikataulujen sopivuus sekä liikennöinnin täsmällisyys ja luotettavuus. Verrattuna vuoden 2011 tilanteeseen tuoreessa kyselyssä merkitystään on nostanut erityisesti internetissä tarjolla oleva tieto liikenteen tarjonnasta sekä tieto mahdollisista myöhästymisistä.

Monessa kunnassa toivottiin linja-auto- ja junaliikenteeseen yhteisiä lippuja erillisten lippujen sijaan, jotta liikkuminen joukkoliikenteellä olisi nykyistä sujuvampaa ja edullisempaa. Moni kyselyyn vastannut kaipasi parempaa tiedottamista: Aikataulu- ja reittitietojen pitäisi olla helpommin saatavissa niin aikataulukirjoina kuin sähköisesti. Pysäkeille toivottiin informaatiotauluja, jotka näyttäisivät reaaliaikaista tietoa linja-autojen kulusta. Myös tehokkaampaa häiriötiedottamista toivottiin.

Vastauksista kävi ilmi, että joukkoliikennettä käytettäisiin enemmän, jos aikataulut sopisivat paremmin yhteen matkustustarpeiden kanssa, joukkoliikennelipun hinta olisi nykyistä merkittävästi alhaisempi ja jos sama matkalippu kelpaisi kaikissa liikennevälineissä. Samat asiat nousivat esille jo vuoden 2011 kyselyssä. Kummassakin kyselyssä aikataulujen sopivuus nousi tärkeimmäksi tekijäksi.


Ilta-aikaan ja viikonloppuihin toivotaan lisää vuoroja

Hyvinkäällä suurin osa palautteesta koski paikallisliikennettä. Erityisesti ilta- ja viikonloppuyhteydet sekä linja-autojen aikataulujen yhteensovittaminen junien kanssa saivat mainintoja. Linja-autovuoroja toivottiin lisää ympäri vuorokauden.

Mäntsälässä annettiin palautetta etenkin ilta-ajan ja viikonloppujen yhteyksistä sekä junaliikenteestä. Kyselyyn vastanneet toivoivat lisää aikaisia aamuvuoroja ja viikonlopun iltavuoroja. Junaliikenteeseen toivottiin lisää ruuhka-ajan vuoroja, jotta junissa mahtuisi istumaan.

Nurmijärvellä annettiin paljon yksittäisiä palautteita erilaisista yhteyspuutteista. Muun muassa poikittaisliikennevuoroja ja Klaukkalaan suuntautuvia vuoroja toivottiin. Kyselyssä nousivat esiin myös ilta- ja viikonloppuyhteydet, joita toivottiin lisää erityisesti Rajamäen ja Hyvinkään välille.

Järvenpäässä eniten palautetta annettiin junaliikenteestä. Myös aikatauluihin liittyvä palaute koski

usein junien ja linja-autojen aikataulujen yhteensovittamista. Linja-autojen ja junien aikatauluja toivottiin muokattavan sellaisiksi, että vaihtaminen kulkuvälineestä toiseen olisi sujuvaa. Vuorotyöläisille sopivia varhaisia ja myöhäisiä vuoroja sekä viikonloppuvuoroja toivottiin lisää. Järvenpään rautatieasemalle toivottiin enemmän liityntäpysäköintipaikkoja.

Pornaisissa suurin osa palautteesta koski linja-autovuorojen vähäisyyttä. Kyselyyn vastanneet toivoivat, että aikatauluja laadittaessa huomioitaisiin paremmin opiskelijat ja vuorotyöläiset. Ilta-aikaan ja viikonloppuihin toivottiin lisää vuoroja. Helsingin, Järvenpään, Mäntsälän ja Porvoon suuntiin halutaan enemmän vuoroja. Vaihtojen, aikataulujen ja reittien selvittäminen koetaan hankalaksi, minkä vuoksi henkilöautoon on helpompi turvautua.

Tuusulassa annettiin eniten palautteita yksittäisistä yhteyspuutteista. Junaliikenteestä tuli paljon palautetta Purolan ja Nuppulinnan lähijunaseisakkeiden lakkauttamisen vuoksi. Myös aikataulupuutteisiin, linja-autojen myöhästelyyn sekä liian vähäisiin ilta- ja viikonloppuyhteyksiin toivottiin parannusta. Asemanseuduille toivottiin enemmän liityntäpysäköintipaikkoja niin autoille kuin polkupyörille sekä kameravalvontaa pyörävarkauksien estämiseksi.


Jatkotoimenpiteet

Kyselyyn saatu iso vastausmäärä on joukkoliikenteen kehittämisen kannalta myönteistä. Kyselyvastauksien muuta kuin linja-autoliikennettä koskevan palautteen osalta tehdään viranomaisyhteistyötä VR:n ja Liikenneviraston kanssa.

Keski-Uudenmaan linja-autolla hoidettavan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittämistyön pohjalta vahvistettavasta seudullisen linja-autoliikenteen palvelutasosta tehtävä päätös koskee vuosia 2017 - 2020. Vahvistettu palvelutaso ohjaa seudullisten linja-autovuorojen hankintoja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Joukkoliikennettä järjestetään ensisijaisesti yhteysväleille, joilla on runsaasti matkustusta. Tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja sen myötä mahdollistaa linja-autoliikenteen kehittäminen. Liikenteen ja siihen liittyvän informaation kehitystyö kytkeytyy jatkossa tiiviisti toisiinsa ja etenee jatkuvana prosessina.

 

Lisätietoja:

  • Hyvinkää, Kimmo Kiuru, 040 7547 110
  • Järvenpää, Sari Piela, 040 315 2435
  • Mäntsälä, Sirpa Salminen, 040 314 5978
  • Nurmijärvi, Juha Oksanen, 040 317 4461
  • Pornainen, Seija Marttila, 040 558 2562
  • Tuusula, Jukka-Matti Laakso, 040 314 3569
  • Uudenmaan ELY-keskus, [email protected]

 

Yhteenveto kyselyn tuloksista pdf. (1 Mt)


Regional information