Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen

Grunden till allemansrätten finns i Finlands lagstiftning och i flera lagar som tryggar, styr och begränsar allemansrätten. Med stöd av allemansrätten får man till exempel utan att orsaka onödig skada, olägenhet eller störning simma och åka båt i vattendrag. Dessutom får man röra sig i naturen till fots, på skidor eller cykel, utom på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk, till exempel åkrar som odlas och planteringar). Man kan tillfälligt vistas och övernatta på platser där det också annars är tillåtet att röra sig.

Även vilda bär, svampar och blommor kan plockas för eget bruk eller till försäljning. Markägaren har inte äganderätt till dessa.

Bär skräpet med dig

Utnyttjandet av allemansrätten får inte medföra mer än ringa skada eller störning för andra eller miljön. Det är förbjudet att skada och fälla träd och avsiktligt störa fridlysta djurarterna, i synnerhet under förökningstiden, på viktiga rastplatser under flyttningen eller på platser som annars är viktiga under deras livscykel. Alla fågelarter är fredade under häckningstiden.

Även användningen av eld kräver noggrannhet och tillräcklig försiktighet. Till exempel får man inte göra upp öppen eld om Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogs- eller gräsbrand, och öppen eld får inte heller göras upp på någon annans mark utan markägarens tillstånd. Räddningsverket kan ge mer information om restriktionerna.

Ta förhand reda på eventuella restriktioner i området

Naturvårdslagen gör det möjligt att begränsa vistelse i naturskyddsområden. Det finns skillnader i begränsningarna beroende på typ av naturskyddsområde. Exempelvis kan en bestämmelse som förbjuder eller begränsar rätten att färdas, slå läger, stiga i land eller att hålla båt, fartyg eller annat fordon skrivas in i beslutet om att inrätta en nationalpark eller ett annat naturskyddsområde eller i ordningsstadgan för parken eller området. Förbud eller begränsningar i rätten att färdas eller stiga i land förutsätter att förbudet eller begränsningen är nödvändig för att djurlivet eller växtligheten ska kunna bevaras. Man bör på förhand ta reda på om det finns begränsningar i rätten att färdas i ett område.

Allemansrätten i korthet

Du får

 • röra dig utomhus till fots, på skidor eller cykel utom på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk (till exempel åkrar som odlas och planteringar)
 • tillfälligt vistas på sådana platser där det också annars är tillåtet att röra sig (till exempel tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse)
 • plocka vilda bär, svampar och blommor
 • meta, pimpla och pilka
 • färdas i vattendrag och på isen

Du får inte

 • störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen
 • störa vilda djur och fåglars häckning
 • fälla eller skada träd
 • ta mossor, lavar, jordmaterial eller träd
 • störa hemfriden
 • skräpa ner
 • köra med motordrivna fordon i terräng utan tillstånd av markägaren
 • fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd.

Mer information