Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Joensuun lintuparatiisin luontoarvoja ylläpidetään luonnonhoidolla (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Joensuun kaupungin omistuksessa olevalla 140 hehtaarin laajuisella Höytiäisen kanavan suiston luonnonsuojelualueella toteutetaan marraskuun aikana luonnonhoitotöitä; kahlaajarannan kunnostusta sekä valkoselkätikan pesimäympäristön hoitoa.

Höytiäisen suiston rantametsät tarjoavat monelle lintulajille tärkeitä ruoka-aittoja ja pesimäpaikkoja. Erityisesti monet tikkalajeista arvostavat Höytiäisen rannan metsien lehtipuuvaltaisuutta, runsasta lahopuumäärää ja valoisuutta. Lämpimissä ja valoisissa paikoissa lahoavilla puunrungoilla viihtyy monenlaisia hyönteisiä, jotka houkuttelevat tikkoja ruokailemaan. Luonnonhoitotoimilla turvataan rantakoivikoiden arvokkaiden ominaispiirteiden säilymistä. Esimerkiksi luonnonhoidollisella raivauksella estetään tiheiden pihlaja- ja kuusitaimikoiden syntyminen. Raivauksessa säästetään kaikkien muiden puulajien taimet, sillä ne ovat tulevaisuudessa tärkeitä elinympäristöjä ja ruokailupaikkoja monelle eliölajille.

Rantametsien luonnonhoitotyöt ovat Metsähallituksen luontopalvelujen suunnittelemia ja ne toteuttaa Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys.

Metsäisten alueiden luonnonhoito luonnonsuojelualueilla on osa metsien monimuotoisuusohjelmaa (METSO). METSO -ohjelman tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kasvaa jatkossakin metsiä, joissa myös uhanalaiset ja taantuneet eliölajit voivat elää. METSO-ohjelman apukeinoja luonnonarvojen säilyttämisessä ovat mm. vapaaehtoinen metsien suojelu sekä luonnonhoito- ja ennallistamistoimet.

Marraskuun aikana kunnostetaan myös suiston umpeenkasvanutta hiekkarantaa, joka aiemmin oli avoimia alueita vaativien lintujen suosimaa ruokailu- ja levähdysaluetta. Rehevöitymisen myötä yksipuoliset järviruokokasvustot ovat vallanneet kaikki rannat, minkä johdosta kahlaajat eivät enää levähdä muuttoaikaan alueella ja suiston pesimälinnustossa etenkin vesilinnut ja kahlaajat ovat taantuneet. Toteutettavan hoitotoimenpiteen tavoitteena on kaapia aiemmin hoidetulta, sittemmin umpeenkasvaneelta parin hehtaarin alueelta pintahumusta paikoitellen kasvustoineen alla olevaan hiekkamaahan asti. Näin syntyy vetisiä, matalia allikoita, jotka ovat lukuisten vesilintujen, kahlaajien ja varpuslintujen suosimia ruokailulaikkuja.

Rannan hoitotyöt ovat Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen suunnittelemia ja ne toteuttaa ulkopuolinen urakoitsija.

Lisätietoja rantametsien hoidosta:
Maaret Väänänen, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
Asemakatu, 70100 Kuopio
p. 040 748 3471
maaret.vaananen(at)metsa.fi

Lisätietoja vesialueella tehtävistä hoidoista:
Mika Pirinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40,
p. 0295 026 214
mika.pirinen(at)ely-keskus.fi
 


Regional information