Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Närings-, trafik- och miljöcentralerna följer upp avfallet i södra och västra Finland (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Utnyttjandet av kommunalt avfall i västra Finland har förbättrats

I västra Finland har nya öppningar gjorts för att bättre utnyttja kommunalt avfall. Utnyttjandet i form av energi kommer att effektiveras, eftersom Westenergys avfallsförbränningsanläggning i Kors­holm tagits i bruk i fjol. På bostadsmässoområdet i Vasa har lyckade lösningar genomförts för att samla gas från den gamla avstjälpningsplatsen i Sunnanvik och omvandla gasen till energi. Förutom utnyttjandet av avfall har även utnyttjandet av kommunalt avfall främjats i Seinäjokitrakten med vattenskyddsprojekt och en kampanj som strävade efter att förhindra farliga ämnen från att hamna i avloppsnätet. På Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område uppstod 440 kg kommunalt avfall per invånare år 2011. Av det utnyttjades 42 % som material och 17 % som energi.

Kartläggningen av avfallsmängderna hör samman med den mellanutvärdering som görs inom avfallsplaneringen i södra och västra Finland. Uppföljningens mål är att hitta lyckade lösningar och objekt som bör utvecklas vidare. Samtidigt görs en utvärdering av hur väl målen för avfallsplanen för södra och västra Finland fram till år 2020 och den regionala avfallsplanen för mellersta Finland fram till år 2016 har uppnåtts. I utarbetandet av mellanutvärderingen deltar sakkunniga och samarbetsgrupper som känner till den egna regionen. Utvärderingen färdigställs i slutet av år 2013.

Miljoner ton avfall går till återvinning

I inledningsskedet av uppföljningen av avfall i södra och västra Finland har man fått uppgifter om mängderna industriavfall och kommunalt avfall under de senaste tio åren. Siffrorna tyder på att avfallet återvinns bättre än tidigare. Av industriavfallet återvanns 2,4 miljoner ton i södra och västra Finland år 2011. Av det avfall som utnyttjades kom största delen från massa- och pappersindustrin samt metallindustrin.

Kommunalt avfall används i allt större utsträckning som energi. År 2011 återvanns 1,1 miljoner ton kommunalt avfall. Största delen av kommunalt avfall, såsom papper, kartong, bioavfall och metall, återvinns som material. I västra och södra Finland planeras flera nya biogasanläggningar och etanolanläggningar, som visar väg för nya former av återvinning. Utöver detta har man i ganska stor utsträckningen övergått från att placera blandat avfall på soptippen till att bränna det.

Framtida tyngdpunkter övervägs ännu

Vad det lönar sig att satsa på i avfallsbranschen är ännu under utvärdering. För år 2020 har strama gränsmärken ställts för avfallshanteringen, bl.a. målet att återvinna 90 % av det kommunala avfallet. Hur arbetet för att nå dessa mål framskrider kommer att klarna under år 2013, då en mellanutvärdering av avfallsplanerna utarbetas som ett samarbete mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna). Genom detta omfattande samarbete, som inkluderar 12 landskap, strävar man efter att förebygga uppkomsten av avfall samt effektivera återvinning och planmässig avfallshantering.

Verksamhetsområdet för avfallsplaneringen i södra och västra Finland omfattar verksamhetsområdena för Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten, Tavastland, Sydöstra Finland, Mellersta Österbotten, Birkaland, Nyland och Egentliga Finland. Den regionala avfallsplaneringen koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Tilläggsuppgifter:

ELY-centralen i Södra Österbotten:

  • Överinspektör Laura Idström, tfn 0295 027 812
  • Överinspektör Marketta Kujala, tfn 0295 027 840

ELY-centralen i Birkaland:

  • Överinspektör Mervi Virtanen, tfn 0295 036 011 
 

 


Regional information